Đánh giá hoạt động điều dưỡng phục hồi chức năng sau 3 năm đổi mới

Đánh giá hoạt động điều dưỡng phục hồi chức năng sau 3 năm đổi mới

Tên bài báo:Đánh giá hoạt động điều dưỡng phục hồi chức năng sau 3 năm đổi mới

Tác giả:    Phạm Quang Lung

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1997    Số:    10    Tập:    340+341    Trang:    29-33

Tóm tắt:    

Tác giả đã tổng kết thực trạng công tác điều dưỡng những năm qua, nhu cầu về điều dưỡng phục hồi chức năng (PHCN). Xuất phát từ lợi ích chung của người lao động, từ nhu cầu cao về chăm sóc phục hồi chức năng và vai trò công tác điều dưỡng PHCN, năm 1994 cũng tại địa điểm này, Bộ Y tế đã xây dựng đề án “Đổi mới công tác điều dưỡng theo hướng dự phòng và PHCN”. Đưa hoạt động điều dưỡng PHCN hòa nhập với hệ thống chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, đồng thời phù hợp với cơ chế mới. Kết quả một số mặt hoạt động điều dưỡng-PHCN sau 3 năm thực hiện đổi mới bao gồm kết quả thực hiện các mục đích, nhiệm vụ trung tâm của đề án sau 3 năm. Ngoài ra còn một số tồn tại cần khắc phục.

Đánh giá hoạt động điều dưỡng phục hồi chức năng sau 3 năm đổi mới

Leave a Comment