BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOME AMPHOTERICIN B BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM ETHANOL

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOME AMPHOTERICIN B BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM ETHANOL

 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOME  AMPHOTERICIN B BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM ETHANOL

Nguyễn Tuấn Quang*; Phạm Thúy Ngọc**
Vũ Thị Hồng Hạnh**; Nguyễn Văn Lâm**; Phạm Thị Minh Huệ**
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xây dựng quy trình bào chế  liposome amphotericin B (AmB) bằng phương pháp tiêm ethanol (pha loãng ethanol). Hoà tan hydrogenated soybean phosphatidylcholine (HSPC),cholesterol,  AmB  trong  hỗn hợp ethanol và N,N-dimethylacetamid (DMA) ở  60oC,  tiêm nhanhdung dịch này vào pha nước với tỷ  lệ thể tích khác nhau để tạo liposome. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ  lệ  ethanol/nước, nhiệt độ  phối hợp 2 pha và tốc độ khuấy trộn 2 pha thông qua các đặc tínhvề kích thước tiểu phân, độ đồng nhất, hình thái và hiệu suất liposome hóa. Kết quả:  đã bào chếđược  hỗn dị ch liposome AmB 50  mg/10  ml có kích thước nhỏ  (khoảng  190 nm), đồng nhất (PDI  = 0,136), hiệu suất liposome hóa > 70%, cấu trúc đa khoang đa lớp

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment