XU HƯỚNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU SINH CỦA CÁC BÀ MẸ

XU HƯỚNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU SINH CỦA CÁC BÀ MẸ

 XU HƯỚNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU SINH CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI HAI TỈNH NINH THUẬN VÀ KON TUM TRONG 10 NĂM (2002 – 2012)

Nguyễn Thanh Hà*; Bùi Thị Thu Hà*; Dương Minh Đức*; Lê Thị Thu Hà*
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm mô tả  xu hướng sử  dụng dịch  vụ  chăm sóc trước, trong và sau sinh của các bà mẹ  tại hai tỉnh Ninh Thuận và Kon Tum giai đoạn 2002  –  2012. Kết quả: tỷ  lệ  phụ  nữmang thai được khám thai đủ  3 lần ở  Kon Tum có xu hướng cải thiện (tăng từ  57% năm 2002 lên 72,3% năm 2012) và có xu hướng giảm ở Ninh Thuận (77,5% năm 2002 giảm xuống 48,6% năm 2012). Tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế (CSYT) không thay đổi nhiều ở cả 2 tỉnh (Ninh Thuận từ  93,7  –  100% và Kon Tum từ  66,1  –  73,9%). Tỷ  lệ  đẻ  tại nhà có sự  trợ  giúp của cán bộ  y tế(CBYT)  ở  Ninh Thuận  (63,4% năm 2006 và 68,8% năm 2012) cao hơn Kon Tum (39,4% năm 2006 và 47,7% năm 2012). Tỷ  lệ  phụ  nữ  đẻ  được chăm sóc tuần đầu sau sinh có xu hướng giảm ở  cả  2 tỉnh (Ninh Thuận giảm từ  91,5% năm 2002 xuống 82,8% năm 2012 và Kon Tum giảm từ 81,3% năm 2009 xuống 64,9% năm 2012).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment