Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và tác dụng giảm đau tại chỗ của chitosan trên thực nghiệm

Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và tác dụng giảm đau tại chỗ của chitosan trên thực nghiệm

Tên bài báo:Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và tác dụng giảm đau tại chỗ của chitosan trên thực nghiệm

Tác giả:    Vũ Thị Ngọc Thanh, Lê Thị Hải Yến

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    7    Tập:    303    Trang:    18-19

Tóm tắt:    Đối tượng nghiên cứu là thuốc Chitosan, chuột nhắt trắng và chuột cống trắng. Kết quả: Chitosan với liều 100mg/kg và 200mg/kg tiêm dưới da chuột cống có tác dụng chống viêm cấp trên mô hình gây viêm thực nghiệm bằng carraageenin. Dùng liều 200mg/kg tác dụng chống viêm cũng không tăng hơn so với liều 100mg/kg. Dùng đường uống với liều Chitosan 400mg/kg không thấy có tác dụng chống viêm cấp. Chitosan với các nồng độ 0,1%, 0,5% và 1% tiêm màng bụng 0,1 ml/10g có tác dụng giảm đau tại chỗ rõ rệt trên mô hình gây đau bằng acid acetic. Nồng độ Chitosan cao hơn, tác dụng giảm đau mạnh hơn%, 0,5% và 1%.

Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và tác dụng giảm đau tại chỗ của Chitosan trên thực nghiệm

Leave a Comment