CÁC BỆNH LÝ THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CÁC BỆNH LÝ THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CÁC BỆNH LÝ THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG.2 thập kỷ qua đã chứng kiến những bước tiến lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về cơ sở sinh học, di truyền và lâm sàng của các rối loạn thần kinh ngoại vi. Điều này vẫn còn là một khu vực khó cho hầu hết các học viên.

Văn bản này kết hợp việc xem xét kỹ lưỡng Y văn với kinh nghiệm lâm sàng trong việc trình bày một cách tiếp cận toàn diện nhưng ngắn gọn và dễ đọc để đánh giá, hiểu và quản lý những rối loạn thần kinh ngoại biên.

Bệnh lý thần kinh ngoại vi trong thực hành lâm sàng là một văn bản được biên soạn kỹ lưỡng, cập nhật cũng như bao gồm rất nhiều minh họa, cung cấp một cách tiếp cận hợp lý và toàn diện đến các bệnh thần kinh ngoại vi. Các bác sĩ có thể sử dụng nó để tìm thông tin cụ thể cũng như hiểu được làm thế nào để tiếp cận một loại rối loạn cụ thể. Tất cả các học viên tiếp xúc với những bệnh nhân này, cũng như tất cả học viên Thần kinh học và các lĩnh vực liên quan, sẽ tìm thấy ở cuốn sách này như một nguồn tài nguyên hữu ích.

CÁC BỆNH LÝ THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TÓM TẮT

Peripheral Neuropathies in Clinical Practice

Steven Herskovitz, Stephen Scelsa, Herbert Schaumburg

Price: $109.77

Hardcover: 408 pages

Publisher: Oxford University Press, USA; 

1e edition (February 11, 2010)

Language: English

ISBN-10: 0195183266

ISBN-13: 978-0195183269

Product Dimensions: 7.2 x 0.9 x 10.2 inches

Shipping Weight: 2.3 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment