CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀYTÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀYTÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀYTÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2021
Phạm Ngọc Oanh1* ,Trần Minh Hậu2

Mục tiêu: mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều tra nghiên cứu trên 206 người bệnh loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp bằng bộ công cụ SF-36 bao gồm 36 câu hỏi khảo sát 8 mục về chất lượng cuộc sống. theo phương pháp mô tả ngang có phân tích với phương pháp chọn mẫu thuận tiện có chủ đích. Cách tính điểm: điểm cho mỗi câu được tính từ 0-100, điểm càng cao chất lượng cuộc sống càng tốt. Sức khỏe thể chất, sức
khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống đều được phân thành 3 mức dựa vào số điểm theo tiêu chuẩn sau: Kém từ 0-25 điểm; Trung bình từ 26-75 điểm; Tốt từ 76-100 điểm.
Kết quả cho thấy:
Tỷ lệ người bệnh loét dạ dày tá tràng có sức khỏe thể chất ở mức kém là 18,62%, mức trung bình là 76,55% và mức tốt là 4,83%. Tỷ lệ người có sức khỏe tinh thần mức kém là 21,23%, mức trung bình là 75,34% và mức tốt là 3,42%.
Tỷ lệ người có chất lượng cuộc sống chung liên quan đến sức khoẻ thể chất và sức khỏe tinh thần ở mức kém là 21,85%, mức trung bình là 74,27% và mức tốt là 3,88%.
Có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với p<0,05 giữa điểm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh loét dạ dày tá tràng.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH LOÉT DẠ DÀYTÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Leave a Comment