ĐẶC ĐIỂM ĂN MÒN XƯƠNG TRÊN PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH NGUY HIỂM ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TIỆT CĂN XƯƠNG CHŨM ĐƯỜNG XUYÊN ỐNG TAI

ĐẶC ĐIỂM ĂN MÒN XƯƠNG TRÊN PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH NGUY HIỂM ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TIỆT CĂN XƯƠNG CHŨM ĐƯỜNG XUYÊN ỐNG TAI

ĐẶC ĐIỂM ĂN MÒN XƯƠNG TRÊN PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH NGUY HIỂM ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TIỆT CĂN XƯƠNG CHŨM ĐƯỜNG XUYÊN ỐNG TAI 

Nguyễn ThịTốUyên*; Nguyễn Tấn Phong* 
Cao Minh Thành*; Lê Văn Khảng** 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:phân tích  đặc  điểm  ăn mòn xương trên phim cắt lớp vi tính (CLVT) của viêm tai  giữa mạn tính (VTGMT) nguy hiểm với bệnh tích lan  đến sào bào nhưng chưa phá hủy rộng,  trên nền xương chũm đặc, sào bào nhỏ.  Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu, mô tả tổn thương xương trên phim CLVT xương thái dương (lát cắt 1 mm)  đối chiếu với khám nội  soi và phẫu thuật  ở57 tai của 54 bệnh nhân (BN)  được nội soi tiệt căn xương chũm  đường  xuyên ống tai tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ9 – 2010 đến 9 – 2013. Kết quả:phim  xác  định  đúng 94,7% mòn xương  ống tai ngoài, trong  đó, 15,8% chưa  đánh giá  được trên nội  soi; phát hiện chính xác 17,6% hởmàng não; thực tế8,8% hở  ống bán khuyên ngoài, phim  thấy 12,3%; 15,8% hởdây VII nhưng phim chỉxác định được 7%, nghi ngờ28,1%; 71,9% gián  đoạn chuỗi xương con, phim chẩn đoán  đúng 54,4%.  Kết luận:không trường hợp nào hởtĩnh  mạch  bên  hoặc  xuất  ngoại,  hầu  hết  có  mòn  tường  thượng  nhĩ,  một  số hở  ống  bán  khuyên  ngoài, đoạn 2 dây VII và màng não; Phim đánh giá chính xác mòn tường thượng nhĩ, hởmàng  não và ống bán khuyên.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment