MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU NÃO

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU NÃO

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU NÃO 

Nguyễn Thành Bắc*; Đồng Văn Hệ**; Nguyễn ThếHào*; VũVăn Hòe* 
TÓM TẮT
Mục tiêu:mô tảmột số  đặc  điểm hình thái túi phình động mạch não (ĐMN) vỡvà chưa vỡ trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mạch máu não. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tảtiến cứu và hồi cứu 143 bệnh nhân (BN) túi phình ĐMN được chụp CLVT mạch máu não (Computer Tomography Angiography – CTA) trong tổng số156 BN được phẫu thuật kẹp clip cổtúi phình tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức từtháng 01 – 2011  đến 12 – 2013. Mô tảtúi phình vềsốlượng, vịtrí, kích thước, hình dáng. Kết quả:156 BN túi phình động mạch (ĐM) não được phẫu thuật, chia thành 2 nhóm: túi phình  đã vỡvà túi phình chưa vỡ, tuổi trung bình 52,4 ± 12,1. 143 BN được chụp CTA trước mổ, phát hiện 154 túi, trong đó 132 BN có 1 túi, 8 BN có 2 túi và 2 BN có 3 túi phình, 1 BN không phát hiện túi phình. Hình dạng túi phình: hình túi 98,7%; hình thoi 1,3%. Vịtrí túi phình  ĐM thông trước 38,3%,  ĐMN giữa phân chia 18,8%, ĐM thông sau 13,6%; túi phình  ĐM cảnh trong 9,7%;  ĐM não giữa 3,9%;  ĐM đốt sống 3,2%; ĐM tiểu não sau dưới 2,6%; đỉnh ĐM thân nền 2,6%; ĐM mắt 1,3%; ĐM yên trên 0,6%; ĐM cảnh trong đoạn phân chia 0,6%. Túi phình có kích thước chủyếu ≤5 mm: 65,6%, > 5 – 10 mm: 31,8%, > 10 – 25 mm: 2,6%. Kích thước cổtúi < 4 mm: 59,9%;  ≥4 mm: 40,1%. Kích thước thân túi trung bình 4,94 ± 2,3 mm; cổtúi trung bình 3,63 ± 1,58 mm. Chiều sâu túi trung bình 6,13 ± 3,09 mm. 01 BN không phát hiện túi phình được chụp lại DSA và phát hiện túi phình kíchThước nhỏ  ởvịtrí  ĐM yên trên  đã vỡ.  Kết luận:CTA là phương pháp chẩn  đoán hình  ảnh không xâm lấn, có giá trịchẩn đoán túi phình ĐMN, có thểsửdụng nhưmột phương pháp sàng tuyển hình ảnh trong phát hiện túi phình ĐMN.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment