Đặc điểm bệnh tật và nguồn nhân lực tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện Quân Y 175

Đặc điểm bệnh tật và nguồn nhân lực tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện Quân Y 175

Luận văn y học Đặc điểm bệnh tật và nguồn nhân lực tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện Quân Y 175.Chăm sóc sức khỏe là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển của loài người từ thời xa xưa, y học cổ truyền đã ra đời và con người đã dùng các loại cây, cỏ, bộ phận động vật, khoáng chất… để tăng cường và bảo vệ sức khỏe. Trong xã hội ngày nay, y học cổ truyền phát triển song song với y học hiện đại để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Việt Nam là một quốc gia có nền Y học cổ truyền lâu đời với bề dày kinh nghiệm hàng ngàn năm. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, y học cổ truyền đã luôn đồng hành và trở thành một bộ phận văn hóa không tách rời của lịch sử dân tộc. Với quan điểm xây dựng, phát triển và hiện đại hóa nền y học kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, Đảng và nhà nước ta chủ trương: “Đến năm 2020, 100% viện có giường bệnh, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền; 100% Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã, phường, thị trấn có tổ y, dược cổ truyền do thầy thuốc y, dược cổ truyền của trạm y tế phụ trách” [1].
Tuy nhiên trong những năm gần đây, hoạt động khám chữa bệnh theo y học cổ truyền tại các địa phương trong toàn quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành như mục tiêu đề ra số giường bệnh của các bệnh viện YHCT tuyến tỉnh chiếm >90% của các ngành YHCT nói chung. Ngành Y tế toàn quốc đã nỗ lực phấn đấu và thực hiện các giải pháp tích cực nhằm giảm tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cơ sở (thành lập phòng khám vệ tinh, khoa vệ tinh; thí điểm mô hình phòng khám đa khoa tại trạm y tế; hoạt động mô hình bác sĩ gia đình; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý bệnh viện, khám, chữa bệnh…); Hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh (xây dựng phác đồ điều trị chuẩn; thực hiện an toàn người bệnh; phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, cơ sở hạ tầng được củng cố, các trang thiết bị và kỹ thuật cao…) luôn được duy trì và thực hiện tốt, khám và điều trị bệnh kịp thời đã tạo được uy tín, niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế [53].2
Bệnh viện Trung Ương Quân đội Y 175 là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Đây là tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam. Bệnh viện có nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và cấp cứu, thu dung điều trị cho tất cả các đối tượng là quân nhân và nhân dân trong địa bàn đóng quân. Hiện tại Bệnh Viện Quân Y 175 triển khai mô hình đa khoa y học cổ truyền YHCT kết hợp y học hiện đại, đáp ứng đủ với nhu cầu khám chữa bệnh điều trị đa khoa ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn. Đến nay các nghiên cứu đánh giá về đặc điểm bệnh tật và nguồn nhận lực hoạt động khám chữa bệnh bằng YHCT của Bệnh Viện còn rất ít. Để hỗ trợ cho việc đánh giá thực trạng và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động khám chữa bệnh, xác định những tồn tại và yếu tố tác động từ đó là căn cứ cơ sở để nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện Quân Y 175, nghiên cứu “Đặc điểm bệnh tật và nguồn nhân lực tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện Quân Y 175” được thực hiện với 2 mục tiêu sau:
1. Mô tả đặc điểm bệnh tật của người bệnh đến khám và điểu trị tại bệnh viện Quân Y 175, năm 2019.
2. Đánh giá nguồn nhân lực, hoạt động khám chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh Viện Quân Y 175, năm 2020

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………. 1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………… 3
1.1. Một số phương pháp nghiên cứu mô hình bệnh tật…………………………. 3
1.1.1. Khái niệm về mô hình bệnh tật. ………………………………………………….. 3
1.1.2. Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại cộng đồng …………………………………. 3
1.2. Phân loại quốc tế bệnh tật lần thứ 10 (ICD 10). ……………………………… 4
1.2.1 Phân loại chứng bệnh theo YHCT ……………………………………………….. 5
1.2.2 Tình hình phát triển của y học cổ truyền trên thế giới. ……………………. 8
1.3. Tình hình phát triển của y học cổ truyền ở Việt Nam……………………. 10
1.3.1. Tình hình mạng lưới y học cổ truyền ở Việt Nam…………………………. 10
1.3.2. Vị trí của bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền tuyến tỉnh trong hệ
thống tổ chức Y tế quốc gia. ……………………………………………………………… 14
1.4. Mô hình bệnh tật tại các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ y học cổ truyền.16
1.4.1. Mô hình bệnh tật tại các cơ sở y tế y học cổ truyền trên Thế giới. ….. 16
1.4.2. Khát quát thực trạng và sử dụng YHCT Việt Nam. ………………………. 20
1.5. Một số nghiên cứu về nguồn nhân lực và sự hài lòng của người bệnh
với YHCT. ………………………………………………………………………………………. 24
1.5.1. Một số nghiên cứu về nguồn nhân lực YHCT………………………………. 24
1.5.2. Một số nghiên cứu về sự hài lòng YHCT. …………………………………… 25
1.5.3 Về địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Quân Y 175…………………………… 26
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………. 28
2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………. 28
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu gồm:………………………………………………………. 28
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………….. 28
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ…………………………………………………………………. 28
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu………………………………………………… 29
2.3. Phương pháp nghiên cứu. …………………………………………………………… 29
2.4. Cỡ mẫu……………………………………………………………………………………… 29
2.5. Các biến số nghiên cứu……………………………………………………………….. 30
2.5.1. Mục tiêu 1: Tình hình điều trị ngoại trú và cơ cấu bệnh tật của điều trị
nội trú tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175……………………………………………… 302.5.2. Mục tiêu 2: Hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa YHCT, BV Quân Y
175 năm 2019…………………………………………………………………………………. 32
2.6. Phương pháp thu thập thông tin. ………………………………………………… 33
2.6.1. Các phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu: ……………….. 33
2.6.2. Các công cụ thu thập thông tin…………………………………………………. 33
2.6.3. Cách thu thập thông tin……………………………………………………………. 34
2.7. Các loại sai số và biện pháp khắc phục sai số ……………………………….. 34
2.7.1. Các loại sai số……………………………………………………………………….. 34
Sai số do phiếu điều tra, điều tra không đúng quy trình. …………………………… 34
2.7.2. Khống chế sai số. …………………………………………………………………… 34
2.8. Phương pháp phân tích số liệu. …………………………………………………… 35
2.8.1. Số liệu định lượng. …………………………………………………………………. 35
2.8.2. Số liệu định tính. ……………………………………………………………………. 35
2.9. Đạo đức nghiên cứu……………………………………………………………………. 35
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………….. 37
3.1. Đặc điểm bệnh tật của người bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú
tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175, năm 2019. ……………………………………… 37
3.1.1. Đặc điểm điều trị ngoại trú tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175. …….. 37
3.1.2. Người bệnh điều trị nội trú tại khoa YHCT, BV Quân Y 175, 2019. .. 39
3.1.2.1. Thông tin chung về người bệnh điều trị nội trú…………………………. 39
3.1.2.2. Đặc điểm bệnh tật người bệnh điều trị nội trú. …………………………. 40
3.2. Hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175 năm
2019. ……………………………………………………………………………………………….. 45
3.2.1. Hoạt động khám chữa bệnh……………………………………………………. 45
3.2.2 Tình hình nguồn nhân lực Khoa YHCT, BV Quân Y 175 …………… 50
3.2.3. Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa
YHCT, BV Quân Y 175. ………………………………………………………………….. 55
Chương 4: BÀN LUẬN ………………………………………………………………………… 64
4.1. Đặc điểm bệnh tật tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175 năm 2019……… 64
4.1.1. Thông tin chung người bệnh điều trị tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175
năm 2019 ………………………………………………………………………………………. 64
4.1.2. Đặc điểm bệnh tật người bệnh. …………………………………………………. 66
4.2. Hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. ………………………………….. 694.2.1. Tình hình hoạt động chung…………………………………………………….. 69
4.2.1.1. Hoạt động điều trị ngoại trú:…………………………………………………. 70
4.2.1.2. Hoạt động điều trị nội trú:…………………………………………………….. 70
4.2.2. Tình hình sử dụng cận lâm sàng ……………………………………………….. 71
4.2.3. Tình hình sử dụng thuốc…………………………………………………………… 72
4.2.4. Tình hình sử dụng các phương pháp không dùng thuốc……………….. 74
4.2.5. Tình hình nguồn nhân lực tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175…………. 75
4.2.6. Phỏng vấn sâu trưởng Khoa YHCT, BV Quân Y 175……………………. 79
4.2.7. Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế Khoa YHCT,
BV Quân Y 175………………………………………………………………………………… 79
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………. 82
1. Đặc điểm bệnh tật tại Khoa YHCT, BV Quân Y 175 năm 2019. …… 82
2. Hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện…………………………………… 82
KHUYẾN NGHỊ………………………………………………………………………………….. 84
1. Nhân lực…………………………………………………………………………………… 84
2. Trang thiết bị kỹ thuật: ……………………………………………………………….. 84
3. Sự hài lòng của bệnh nhân ………………………………………………………….. 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 85
PHỤC LỤC…………………………………………………………………….

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment