ĐặC ĐIểM HìNH ảNH BệNH NấM PHổI TRÊN XQUANG THƯờNG QUY Và CHụP CắT LớP VI TíNH

ĐặC ĐIểM HìNH ảNH BệNH NấM PHổI TRÊN XQUANG THƯờNG QUY Và CHụP CắT LớP VI TíNH

ĐặC ĐIểM HìNH ảNH BệNH NấM PHổI TRÊN XQUANG THƯờNG QUY Và CHụP CắT LớP VI TíNH
Bùi Văn Lệnh
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
Về chẩn  đoán  hình  ảnh,  Chụp  Xquang  thường  quy (XQ) và chụp cắt lớp vi tính(CLVT) là kỹthuật được chọn để chấn đoán nấm phổi. Mục tiêu: Mô tảđặc điểm hình ảnh  của  nấm  phổi  trên  XQ  thư ờng  quy  và  CLVT. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:hồi cứu 34 bệnh nhân  nấm  phổi  có  chẩn  đoán giải phẫu  bệnh  và/hoặc nuôi cấy dương tính,điều trịphẫu thuật, hoặc nội khoa, được chụp XQ và CLVT. Kết  quả:  Tổn thương chủyếu của  nấm  phổi  ở thùy trên  hai  phổi  (67,6  – 73,5%)  với hình  ảnh “lục lạc” từ50-70,6%. Một sốdấu hiệu hình ảnh khác khó chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý viêm do  nguyên nhân  khác  hay  do  u. XQ  thường  quy  chẩn đoán nấm phổi so với chụp CLVT có độnhạy 70,8%, độ đặc hiệu là 100%, với p<0,001. Kết luận: Hình ảnh nấm phổi trên Xquang và CLVT đa dạng, khó chẩn đoán trừthể  u nấm. Các hình  ảnh không đặc hiệu tương tựcác bệnh lý phổi do nguyên nhân khác
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment