LIÊN QUAN NồNG Độ TESTOSTERONE HUYếT THANH VớI MộT Số ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN NAM HộI CHứNG THậN HƯ NGUYÊN PHáT

LIÊN QUAN NồNG Độ TESTOSTERONE HUYếT THANH VớI MộT Số ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN NAM HộI CHứNG THậN HƯ NGUYÊN PHáT

LIÊN QUAN NồNG Độ TESTOSTERONE HUYếT THANH VớI MộT Số ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN NAM HộI CHứNG THậN HƯ NGUYÊN PHáT

LÊ VIỆT THẮNG – Bệnh viện 103
LÊ BÍCH THUẬN – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
TÓM TẮT
Nghiên cứu liên quan giữa  nồng độ  testosterone huyết thanh với một số đặc điểm ở 63 bệnh nhân nam tuổi từ 18 đến 50 hội  chứng thận  hư  nguyên phát. Kết quả cho  thấy nồng độ testosterone huyết thanh tương quan thuận mức độ chặt chẽ với nồng độ protein và albumin máu (r= 0,619; r= 0,751, p < 0,01), tương quan nghịch mức độ vừa với nồng độ cholesterone và triglyceride máu (r= –  0,487; r=  –  0,451, p < 0,01), tương quan nghịch mức độ chặt chẽ với nồng độ ure máu và protein niệu (r= – 0,89; r= -0,6, p< 0,01). Tuy nhiên, chưa thấy tương quan giữa nồng độ testosterone huyết thanh với  nồng  độ  creatinin  và  axit  uric  máu  ở  bệnh  nhân  hội chứng thận hư nguyên phát.

 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment