ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI TÝP BIỂU MÔ TẾ BÀO VẢY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI TÝP BIỂU MÔ TẾ BÀO VẢY

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI TÝP BIỂU MÔ TẾ BÀO VẢY

Ngô Tuấn Minh*; Lê Vũ Duy*
Lê Thị Hồng Vân*; Nguyễn Tiến Dũng*
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  khảo sát đặc điểm hình  ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) của bệnh nhân (BN) ung thư  phổi (UTP) týp biểu mô tế  bào vảy.  Đối tượng và phương pháp:  hồi cứu hình  ảnh CLVT lồng  ngực  của  39  BN  được  chẩn  đoán  mô  bệnh  học  là  ung  thư  biểu  mô  tế  bào  biểu  mô  vảy  (UTBMTBV).  Kết  quả  và  kết  luận:  chủ  yếu  gặp  u  ở  thùy  trên  hai  phổi,  đa  số  là  u  trung  tâm  59,0%).  Phần  lớn  u  có  kích  thước  >  3  cm.  Phần  lớn  u  có  bờ  tua  gai  (48,7%)  và  đa  cung  (33,3%).  Chủ  yếu  gặp  khối  đặc  hoàn  toàn  (69,2%).  20,5%  u  tạo  hang.  Chủ  yếu  UTBMTBV  ngấm thuốc mạnh (64,1%). Tổn thương  thứ  phát tại  phổi 23,1%, tổn thương thứ  phát màng  phổi 10,3%, tổn thương thứ  phát xương lồng ngực 5,1%. Tỷ  lệ  có hạch trung thất  64,1%  với các đặc điểm hình thái: hạch tăng kích thước đơn thuần gặp nhiều nhất (64,0%), hạch có hoại  tử trung tâm 28,0%, hạch gây thâm nhiễm tổ chức xung quanh 8,0%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment