ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U SỢI VÀ U VỎ-SỢI BUỒNG TRỨNG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U SỢI VÀ U VỎ-SỢI BUỒNG TRỨNG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U SỢI VÀ U VỎ-SỢI BUỒNG TRỨNG
Đoàn Thái Duy1, Võ Tấn Đức2, Phạm Ngọc Hoa3, Huỳnh Phượng Hải4
1 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2 Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh BV Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
3 Hội Chẩn đoán hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh
4 Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
U sợi và u vỏ-sợi (USVS) là các u đặc lành tính không thường gặp, thường được xếp nhầm vào nhóm ung thư của buồng
trứng do bản chất mô đặc. Hình ảnh học có vai trò quan trọng trong chẩn đoán USVS và chẩn đoán phân biệt các USVS với
các ung thư của buồng trứng, đặc biệt khi những tổn thương này đi kèm với tràn dịch bụng và tràn dịch màng phổi. Chuỗi xung khuếch tán, giá trị ADC và động học bắt thuốc được chứng minh là có giá trị trong chẩn đoán phân biệt u lành, đặc biệt là USVS buồng trứng với ung thư của buồng trứng. Điểm cắt để chẩn đoán phân biệt u lành nói chung, hay USVS nói riêng với ung thư buồng trứng trên hình ảnh ADC là 1,07 x10-3mm2/s. Giá trị ngưỡng Tmax trong động học bắt thuốc là 230 giây để chẩn đoán USVS buồng trứng. MRE trong động học bắt thuốc chưa tính toán được do mẫu nghiên cứu ít. Đa phần u đặc lành tính bắt thuốc loại 1 và ung thư bắt thuốc loại 3.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment