Đánh giá các tác dụng không mong muốn và sự chấp nhận viên thuốc tránh thai Yasmin ở phụ nữ Việt nam

Đánh giá các tác dụng không mong muốn và sự chấp nhận viên thuốc tránh thai Yasmin ở phụ nữ Việt nam

Đánh giá các tác dụng không mong muốn và sự chấp nhận viên thuốc tránh thai Yasmin ở phụ nữ Việt nam
Lưu Thị Hồng
Đại học Y Hà Nội -Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em
TÓM TẮT
Yasmin là viên uống tránh thai kết hợp, có thành phần Estrogen và Progestin gần tự nhiên, uống hàng ngày có hiệu quả tránh thai cao. 300 phụ nữ trong độ tuổi 18 đến 40 tham gia trong nghiên cứu  này,  dùng viên tránh thai không  gặp trường  hợp  có  thai.  Tác  dụng phụ  như tăng cân, Yasmin không làm thay đổi các chỉ số sinh lý và tình trạng kinh nguyệt của đối tượng nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Y tế (1996) “Các biện pháp tránh thai”, Hướng dẫn các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. NXB Y h ọc,Tr 45-57
2. Trương Việt Dũng(1998), “Xử lý và trình bày kết quả nghiên cứu”,  Phương pháp nghiên cứu khoa học Y học, NXB Y h ọc, Hà Nội, Tr 313 –333
3. Phạm Thị Minh Đức(1998), “Sinh lý sinh sản”, Tài li ệu giảng dạy sau Đại học, Đ ại học Y Hà Nội, Tr 187 –197.
4.  Trần  Thị  Phương  Mai  và  cộng  sự  (2005),  “Báo cáo nghiên cứu thuốc tránh thai kết hợp Mercilon ở phụ nữ Việt nam”, Tạp chí nghiên cứu y học, TSSN 0868  –202 N01.
5.  Trần  Thị  Phương  Mai,  Trần  Thị  Trung  Chiến (2006),  “Thử  nghiệm  lâm  sàng  về  tác  dụng,  hiệu quả tránh thai, sự chấp nhận thuốc uống tránh thai phối hợp hai pha Gracial”,Tạp chí Y học Quân sự

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment