ĐÁNH GIÁ CÁC THƯƠNG TỔN DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP THEO PHÂN ĐỘ TIRADS 2017

ĐÁNH GIÁ CÁC THƯƠNG TỔN DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP THEO PHÂN ĐỘ TIRADS 2017

ĐÁNH GIÁ CÁC THƯƠNG TỔN DẠNG NỐT TUYẾN GIÁP THEO PHÂN ĐỘ TIRADS 2017
Bs Lê Thị Hồng Vũ1, Bs Phạm Thị Khánh Lê2, Bs Nguyễn Phước Bảo Quân3
1 BV Vinmec Đà Nẵng
2 Bệnh viện Cu Ba, Đồng Hới
3 Bệnh viện Trung Ương Huế
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và đánh giá các thương tổn dạng nốt tuyến giáp theo phân độ TIRADS 2017.
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, hồi cứu ở 259 trường hợp có thương tổn dạng nốt tuyến giáp trên siêu âm, được phẫu thuật và có kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu thuật
Kết quả: Tuổi trung bình là 42,8 ± 12,2 tuổi, lớn nhất là 81 tuổi, thấp nhất là 11 tuổi. Nữ gấp 10 lần nam. Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp chiếm tỷ lệ thấp (9,3%). Nhóm thương tổn TIRADS 3 chiếm tỷ lệ cao nhất (40,2%), nhóm TIRADS 2 tỷ lệ thấp nhất (0,4%). Đa số thương tổn có kích thước ≥ 25 mm, và nhóm kích thước này trong nhóm TIRADS 5 chiếm tỷ lệ cao nhất, điều này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả phân loại TIRADS 2017 và giải phẫu bệnh phù hợp có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.
Kết luận: Nghiên cứu chúng tôi, nhóm TIRADS có tỷ lệ cao nhất là nhóm 3 và sự phù hợp giữa phân loại TIRADS 2017 và kết quả mô bệnh học có ý nghĩa thống kê.
Nốt tuyến giáp, phân loại TIRADS

Tài liệu tham khảo
1. Trịnh Thị Thu Hồng, Vương Thừa Đức (2010), “Giá trị siêu âm trong dự đoán ung thư bướu giáp đa nhân”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị khoa học kỹ thuật BV. Bình Dân, tập 14 (1), tr. 55 – 59. 
2. Phạm Minh Thông (2012), “Siêu âm tổng quát’’,Nhà xuất bản Đại học Huế, tr. 464 – 482. 
3. Elaraj D.M. (2010), “Evaluation of the thyroidnodule”, Endocrine Neoplasia,153, pp.23-32. 
4. Edward G. Grant et al (2015), “Thyroidultrasound reporting lexicon:White Paper of the ACRthyroid imaging, reporting and Data system (TIRADS) 
commitee”, J Am Coll Radiol, 12, pp. 1272-1279. 
5. Ghervan Cristina (2011), “Thyroid andparathyroid ultrasound”, Medical Ultrasonography,13(1), pp.80-84. 
6. Kwak J.Y. et al (2011), “Thyroid ImagingReporting and Data System for US Features of Nodules:A Step in Establishing Better Stratification of CancerRisk”, Radiological Society of North America, 260 (3),pp.892 – 899. 
7. Ozel Alper et al (2012), “The diagnosticefficiency of ultrasound in characterization for thyroidnodules: how many criteria are required to predict 
malignancy?”, Medical Ultrasonography, 14 (1), pp.24-28. 
8. SoffermanR.A. (2012), Ultrasound of theThyroid and Parathyroid Glands, Springer, pp.3-107. 
9. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, et al,ACR Thyroid Imaging, “Reporting and Data System (TIRADS):White Paper of the ACR TI-RADS Committee”,J Am Coll Radiol. In press; 2017. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment