ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ELONVA KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ELONVA KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ELONVA KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Vũ Văn Tâm*; Vũ Thị Bích Loan*
TÓM TẮT
Nghiên cứu hồi cứu 59 chu kỳ sử dụng elonva kích thích buồng trứng (KTBT) làm thụ tinh trong ống nghiệm năm 2013 tại Khoa Hỗ  trợ  Sinh sản, Bệnh viện Phụ  sản Hải Phòng. Kết quả  cho thấy:  số  noãn thu được 9,02 ± 0,71; số  noãn trưởng thành 7,7 ± 0,64; số  noãn thụ  tinh 5,91 ± 0,56; 
số phôi 5,6 ± 0,51; số phôi chuyển 3,91 ± 0,21; thai sinh hóa 56,36%; thai lâm sàng 45,4%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment