BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CEA, CA19-9 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CEA, CA19-9 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

 BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CEA, CA19-9 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT

Nguyễn Thanh Hoa*; Nguyễn Danh Thanh*; Trần Văn Hạ*
TÓM TẮT
47 bệnh nhân (BN) ung thư  dạ  dày (UTDD) (33 nam, 14 nữ; tuổi từ  27 –  85, trung bình 58,5 ± 11,8) được điều trị  hoá chất sau phẫu thuật.  Xét nghiệm  CEA, CA19-9 sau phẫu thuật  4 –  5 tuÇn  và sau 3  ®ît ®iÒu trÞ ho¸ chÊt. Kết quả: CEA và CA19-9 ở BN có di căn cao hơn rõ rệt so với BN không di căn  (p < 0,01), cao nhất ở BN có di căn phúc mạc, di căn phổi. CEA, CA19-9 của BN di căn không giảm  sau  các  đợt  điều  trị  hoá  chất  (p  >  0,05).  CEA  >  5  ng/ml  và/hoặc  CA19-9  >  37  U/ml  có  thể  làm  ngưỡng chẩn đoán di căn với tỷ  số  chênh OR = 7,8, độ  nhạy 55,5%, độ  đặc hiệu 86,2%, giá trị  dự báo dương tính 71,4%, giá trị dự báo âm tính 75,7%, độ chính xác 74,5%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment