Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng

Tên bài báo:Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Hải Dương

Tác giả:    Phạm Thị Nhuyên, Trần Trọng Hải, Trần Như Nguyên

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    77-82

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 639 thành viên gia đình (TVGĐ) người tàn tật (NTT) thuộc 4 xã/phường tỉnh Hải Dương, 271 nam và 368 nữ, tuổi từ 15 đến 82. Nghề nghiệp nông dân là chủ yếu 67,8%. Thời gian tham gia phục hồi chức năng (PHCN) tại nhà cho NTT của TVGĐ từ 1 đến 15 năm. Tất cả TVGĐ đều được hướng dẫn hoặc tập huấn về kỹ thuật PHCN dựa vào cộng đồng. 100% TVGĐ có những hoạt động khác nhau để giúp đỡ NTT. TVGĐ có kiến thức về PHCN dựa vào cộng đồng: 53,5% ở mức trung bình, 46,3% mức kém và 0,2% mức tốt. 74,5% TVGĐ có thái độ tốt về chương trình PHCN dựa vào cộng đồng, 14,7% có thái độ trung bình và 10,8% có thái độ kém. Thực hành của TVGĐ về 4 hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng đã được đào tạo ở mức rất thấp.

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của gia đình người tàn tật trong phục hồi chức năng

Leave a Comment