ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BỘT CAO ĐIỀU CHẾ TỪ RỄ CÂY SÂM BỐ CHÍNH

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BỘT CAO ĐIỀU CHẾ TỪ RỄ CÂY SÂM BỐ CHÍNH

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BỘT CAO ĐIỀU CHẾ TỪ RỄ CÂY SÂM BỐ CHÍNH
(Abelmoschus moschatus subsp. tuberosus (Span.) Borss. Waalk.)
Hoàng Việt Dũng1, Vương Thị Phương Dung1, Đỗ Quyên2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng của bột cao được điều chế từ rễ cây Sâm bố chính (SBC). Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng đối với nguyên liệu dạng bột cao, từ đó đưa ra mức giới hạn chất lượng cho các chỉ tiêu chất lượng này. Kết quả: Đánh giá và đưa ra mức giới hạn chất lượng của bột cao SBC về một số chỉ tiêu gồm: tính chất, độ ẩm, định tính, định lượng, tro toàn phần, kim loại nặng và giới hạn nhiễm khuẩn. Kết luận: Xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng cho bột cao SBC.

Sâm bố chính là một trong những dược liệu khá nổi tiếng ở Việt Nam và được dùng cho những trường hợp: Cơ thể suy nhược, mệt mỏi, kém ăn, khát nước, gầy còm, đau lưng, sốt nóng, táo bón… [1].


Hiện nay, trong các tài liệu tham khảo thì tên gọi SBC là tên tiếng Việt của 2 loài khác nhau là Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr. và Abelmoschus moschatus subsp. tuberosus (Span.) Borss. Waalk. [1, 2]. Trong Đề tài cấp Nhà nước mã số KHCNTNB.ĐT/14-19/C15 thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, chúng tôi chọn loài Abelmoschus moschatus subsp. tuberosus (Span.) Borss. Waalk. làm đối tượng nghiên cứu

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment