ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ TNF-ALPHA, IL-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ SAU CUỘC LỌC HDF-ONLINE

ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ TNF-ALPHA, IL-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ SAU CUỘC LỌC HDF-ONLINE

ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ TNF-ALPHA, IL-6 HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ SAU CUỘC LỌC HDF-ONLINE

Nguyễn Đức Lộc*; Vũ Xuân Nghĩa**; Hà Hoàng Kiệm***
TÓM TẮT
Mục tiêu:  xác định nồng độ  TNF-alpha (TNF-α), IL-6 huyết tương  ở  bệnh nhân (BN) thận  nhân  tạo chu kỳ  (TNTCK)  và  đánh  giá k ết  quả  lọc TNF-α, IL-6  huyết  tương sau cu ộc  lọc HDF-online có so sánh với lọc HD thông thường. Đối tư ợng và phương pháp:  nghiên cứu tiến cứu, mô tả  cắt ngang 107 BN  điều trị  TNTCK tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện An  Sinh  từ tháng 2 – 2014 đến 2 – 2017 và 31 người khỏe mạnh tương đồng về giới thuộc nhóm chứng. 
Kết  quả:  nồng  độ  TNF-α  và  IL-6  trung  bình  ở  nhóm  bệnh  cao  hơn  nhóm  chứng  có  ý  nghĩa  thống kê, p < 0,001. 42,1% BN tăng một chỉ  số  TNF-α hoặc IL6; 33,6% tăng cả  TNF-α  và IL-6.  Sau cuộc lọc HDF-online, nồng độ TNF-α và IL-6 giảm hơn so với trước cuộc lọc có ý nghĩa với 
p < 0,001. Tỷ lệ giảm TNF-α và IL-6 và hệ số thanh thải TNF-α và IL-6 sau cuộc lọc HDF-online  cao hơn nhóm BNn lọc HD thông thường, p < 0,001. Kết luận: nồng độ TNF-α và IL-6 tăng cao  hơn ở  nhóm BN TNTCK so với nhóm chứng. Cuộc lọc HDF-online có hiệu quả  lọc TNF-α và IL-6 tốt hơn so với cuộc lọc HD thông thường

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment