ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, NĂM 2020
Học viên: Văn Công Mẫn
 Giáo viên hướng dẩn: TS. Nguyễn Thị Thúy Nga
Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, công tác CSSK NCT tại Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, NCT có những yêu cầu CSSK khác biệt và đặc thù hơn nhiều so với nhóm tuổi khác [11]. Nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sựsẵn sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, năm 2020”, nhằm đánh giá năng lưc tổng thể của các CSYT tuyến cơ sở có thể sẵn sàng cung cấp các di ̣ ch vu ̣CSSK cho NCT.
Nghiên cứu hướng đến hai mục tiêu: (1). Mô tả sự sẵn sàng cung cấp dịch vu ̣ CSSK NCT tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An năm 2020; (2). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sựsẵn sàng cung cấp dịch vụ CSSK NCT tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An năm 2020.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định
tính.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2020 đến tháng 09/2020.
Địa điểm nghiên cứu: TTYT huyện Cần Đước và các TYT xã.
Thu thập thông tin bằng Bộ công cụ được tham khảo trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thi ̣Thúy Nga [24].
Kết quả nghiên cứu sự sẵn sàng cung cấp di ̣ ch vu ̣CSSK NCT về nhân lực còn thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về chất lượng; thuốc, TTB để khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị còn thiếu so với nhu cầu thực tế; hoạt động điều tra các YTNC tại cộng đồng đều chưa được thực hiện; hệ thống thông tin, báo cáo còn han ch ̣ ế; chưa có phần mềm quản lý bênh NCT. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn s ̣ àng cung cấp di ̣ ch vu ̣ CSSK NCT về chính sách chưa sát với thực tiễn, có chính sách nhưng chưa thực hiện vì không có kinh phí; kinh phí chủ yếu là từ nguồn BHYT và viện phí chi cho chẩn đoán và điều tri ̣bênh NCT, không có kinh phí cho hoạt động khác như truyền thông, khám sàng ̣ lọc… Cần huy động sự tham gia nhiều hơn của các ban ngành đoàn thể, cần có văn bản chính thức chỉ đạo và yêu cầu phối hợp liên ngành giữa CSYT với các bên liên quan

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment