ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Authors:  Đào Mạnh, Hùng
Advisor:  Đặng Thị Việt, Hà
Keywords:  ghép thận
Issue Date:  17/11/2023
Abstract:  chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đánh giá sự thay đổi của một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân trước và trong vòng 3 tháng đầu sau ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai” với 2 mục tiêu:
1. Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân trước và trong 3 tháng đầu sau ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2018 – 2023.
2. Tìm hiểu mối liên quan giữa những thay đổi của tế bào máu ngoại vi với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhân nghiên cứu trên.
Một số thay đổi đặc biệt ở bệnh nhân được ghép thận so với trước ghép.
Dòng hồng cầu
– Số lượng hồng cầu tăng: trước ghép thận là 3,8 ± 0,63 (T/1) tăng lên 4,48 ± 0,7 (T/L) sau ghép 3 tháng.
– Tỷ lệ bệnh nhân thiếu máu giảm: trước ghép thận là 83.2% giảm còn 33,6% sau ghép 3 tháng.
– Tỷ lệ bệnh nhân tăng hồng cầu ở thời điểm 1 tháng và 3 tháng sau ghép: 0,9% và 9,6%.
Dòng bạch cầu
– Số lượng bạch cầu tăng nhẹ: trước ghép thận là 8,15 ± 8,13 (G/l) thay đổi thành 8,6 ± 3,1 (G/1) sau ghép 3 tháng.
Dòng tiểu cầu
– Số lượng tiểu cầu tăng nhẹ: trước ghép thận là 232 ± 76,4 (G/1), sau ghép thận 3 tháng là 263,7 ± 67,7 (G/1).
2. Mối tương quan giữa thay đổi tế bào máu ngoại vi với một số thông số lâm sàng, cận lâm sàng
– Dòng hồng cầu:
+ Hemoglobin:
º Hemoglobin tương quan nghịch, mức độ yếu – vừa với Creatinin tại thời điểm sau ghép thận 1 tuần, 1 tháng.
º Hemoglobin tương quan thuận, mức độ yếu – vừa với MLCT tại thời điểm sau ghép thận 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng.
º Hemoglobin tương quan thuận, mức độ vừa với nồng độ Tacrolimus tại thời điểm sau ghép thận 3 tháng.
+ Số lượng hồng cầu:
º Số lượng hồng cầu tương quan nghịch, mức độ yếu với Creatinin tại thời điểm sau ghép thận 1 tháng.
º Số lượng hồng cầu tương quan thuận, mức độ yếu với MLCT tại thời điểm sau ghép thận 1 tháng, 3 tháng.
– Dòng bạch cầu:
º Số lượng bạch cầu liên quan đến giới tính, tình trạng thải ghép cấp tại thời điểm sau ghép thận 3 tháng.
– Dòng tiểu cầu:
º Số lượng tiểu cầu liên quan đến độ hoà hợp HLA, tình trạng thải ghép cấp tại thời điểm sau ghép thận 3 tháng.
º Số lượng tiểu cầu tương quan thuận, mức độ yếu với MLCT tại thời điểm sau ghép thận 1 tháng, 3 tháng.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment