Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh

Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh

Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh
Nguyễn Thị Bình An, Nguyễn Thị Kim Ngân
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
 Sự hài lòng của cha mẹ trẻ sơ sinh là một trong khía cạnh quan trọng phản ánh chất lượng chăm sóc trẻ sinh non. Mục đích của nghiên cứu này đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của một thang đo đánh giá hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non. Nghiên cứu cắt ngang tại hai khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố. Kết quả phân tích PCA giữ lại ba thành tố với số lượng câu hỏi ít hơn nhưng vẫn đảm bảo tính giá trị. Hệ số Cronbach’s Alpha chung cho bộ công cụ là 0,86 và cho 3 nhóm yếu tố tương ứng về chăm sóc, điều trị là 0,73; nhóm câu hỏi về giao tiếp là 0,88 và các câu hỏi về môi trường bệnh viện là 0,78. Cả thang đo gồm 11 câu hỏi, giải thích được 56,4% độ biến thiên độ hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non. Kết luận bộ công cụ rút gọn bao gồm 11 câu đảm bảo tính giá trị và tin cậy để đo lường sự hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non tại Việt Nam

Sự hài lòng của người bệnh là điều kiện quan trọng trong nâng cao chất lượng của cơ sở y tế. Trẻ sinh non được định nghĩa là trẻ sinh trước 37 tuần thai, là đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt do việc sinh non có thể để lại hậu quả ngắn hạn và dài hạn cho sức khoẻ của trẻ.1Chăm sóc trẻ sinh non rất cần sự phối hợp chặt chẽ của cơ sở y tế và gia đình trong quá trình chăm sóc. Do trẻ sinh non chưa thể thể bày tỏ nhu cầu và ý kiến nên sự hài lòng của cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ.3,4 Đối với các dịch vụ của khoa sơ sinh (NCU) thì sự giao tiếp và chia sẻ thông tin, hỗ trợ tinh thần, sự tham gia của gia đình, và môi trường đã được chứng minh là đặc biệt quan trọng.3,5-9 Do sự khác biệt mô hình chăm sóc trẻ sinh non ở các bệnh viện của Việt Nam so với các nước khác trên thế giới nên việc sử dụng một công cụ sẵn có trên thế giới có thể không đánh giá chính xác được chất lượng dịch vụ y tế cung cấp cho trẻ sinh non tại Việt Nam. Mặt khác, hiện nay ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào đánh giá tính tin cậy và giá trị của một công cụđánh giá mức độ hài lòng của cha mẹ trẻ đối với dịch vụ chăm sóc trẻ sinh non. Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá sự tin cậy của bộ công cụ đánh giá sự hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non với chăm sóc của các khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Nhi Thanh Hoá

Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh

Leave a Comment