Định lượng riboflavin bằng quang phổ huỳnh quang

Định lượng riboflavin bằng quang phổ huỳnh quang

Tên bài báo:Định lượng riboflavin bằng quang phổ huỳnh quang

Tác giả:    Đỗ Quý Diệm, Phạm Việt Nga

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1983    Số:    6            Trang:    19-23

Tóm tắt:    

Nghiên cứu định lượng riboflavin bằng quang phổ huỳnh quang trên viên nén vitamin B2, viên bao polivitin, thuốc tiêm vitamin B2, thuốc tiêm vitamin B complex. Kết quả: có thể định lượng trực tiếp riboflavin trong viêm nén vitamin B2 0,002g, viên bao polivitin, thuốc tiêm vitamin B2, thuốc tiêm vitamin B complex bằng cách đo huỳnh quang tự nhiên của riboflavin ở môi trường đệm pH=7. Phương pháp phân tích nhanh, có độ nhạy và độ lặp lại cao, giá trị trung bình tìm thấy (10 lần xác định) đạt yêu cầu.

Định lượng RIBOFLAVIN bằng quang phổ huỳnh quang

Leave a Comment