ĐỘ NHỚT MÁU VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC, SINH HÓA MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

ĐỘ NHỚT MÁU VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC, SINH HÓA MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

 ĐỘ NHỚT MÁU VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC, SINH HÓA MÁU Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT

Phạm Xuân Phong*; Trần Thị Tuyết Nhung*
TÓM TẮT
Trong  hội  chứng  thận  hư  (HCTH)  nguyên  phát,  độ  nhớt  máu  tăng  là  yếu  tố  có  tính  tiên lượng đối với biến chứng tắc mạch. Nghiên cứu này nhằm đánh giá độ  nhớt máu và mối liên quan với một số  chỉ  số  huyết học, sinh hóa  ở  BN HCTH nguyên phát.  Đối tượng nghiên cứu: 45 BN HCTH nguyên phát được điều trị  tại Bệnh viện Y học  Cổ  truyền Quân đội, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện E TW, thực hiện trong năm 2011 và 2012.  Phương pháp nghiên cứu:mô tả, cắt ngang, so sánh với nhóm chứng. Kết quả: (1) độ nhớt máu ở BN HCTH nguyên phát 6,94 ± 1,65 mmPa.s, cao hơn  ở  nhóm chứng (5,36 ± 0,88 mPa.s) (p < 0,05). (2) Độ  nhớt máu tương quan thuận với số  lượng hồng cầu, hematocrit, cholesterol và triglycerid với r tương ứng là 0,38; 0,54; 0,47; 0,35 (p < 0,05)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment