KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GI ỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG KHỚP GỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI ĐAU VÀ CỨNG KHỚP BUỔI SÁNG

KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GI ỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG KHỚP GỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI ĐAU VÀ CỨNG KHỚP BUỔI SÁNG

 KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GI ỮA HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG KHỚP GỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI ĐAU VÀ CỨNG KHỚP BUỔI SÁNG Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Nguyễn Xuân Thiệp*; Trần Viết Tiến**; Nguyễn Thành Lê*
Nguyễn Thị Phi Nga**; Đoàn Văn Đệ**; Lê Đình Tuân***
TÓM TẮT
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 32 bệnh nhân (BN) thoái hóa khớp (THK) gối đang  điều trị  tại khoa Kh ớp – Nội ti ết, Bệnh viện Quân y 103 với 54 khớp gối được chụp cộng hưởng từ (MRI)nhằm  đánh giá mối liên quan giữa  hình  ảnh tổn thương trên  MRI khớp gối  với đau  và cứng khớp buổi sáng ở BN THK gối. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
– Có mối liên quan giữa hình ảnh tổn thương trên MRI khớp gối với đau theo thang điểm VAS:+  Tỷ  lệ  khớp đau nhiều  ở  nhóm có mất xương tại lồi cầu trong (82,4%); có phù tủy xương 58,3%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không m ất xương  ở  lồi cầu trong (27,0%); không phù tủy xương (16,7%) (p < 0,05).+ Tỷ  lệ  khớp đau nhiều ở  nhóm có tràn dịch khoang trên bánh chè (62,5%); tràn dịch nhiều khoang (59,3%) cao hơn so với nhóm không tràn dịch khoang trên bánh chè (18,2%); không tràn dịch nhiều khoang (29,6%) (p < 0,05).
–  Chưa thấy tương quan có ý nghĩa thống kê giữa tổn thương khớp gối trên MRI với triệu chứng cứng khớp buổi sáng (p > 0,05)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment