ĐƯỜNG TIẾP CẬN MỚI: TỪ DƯỚI LÊN TRÊN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

ĐƯỜNG TIẾP CẬN MỚI: TỪ DƯỚI LÊN TRÊN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

ĐƯỜNG TIẾP CẬN MỚI: TỪ DƯỚI LÊN TRÊN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG 

Ngô Tiến Khương*; Nguyễn Anh Tuấn** 
Nguyễn Văn Xuyên***; Nguyễn Tô Hoài**; Nguyễn Văn Dư**** 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá tính khảthi và kết quảsớm của phẫu thuật nội soi cắt toàn bộmạc treo trực tràng qua  đường hậu môn (transanal total mesorectal excision) điều trịung thưtrực tràng 1/3 giữa và 1/3 dưới.  Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu trên 24 bệnh nhân (17 nam, 7 nữ) ung thư trực tràng được phẫu thuật cắt toàn bộmạc treo trực tràng qua đường hậu môn tại Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện TWQĐ108 từtháng 7 – 2017 đến 3 – 2018. 
Kết quả:  giai đoạn trước mổ: Tx: 8,3%; T3: 83,4%; T4: 8,3%; N(+): 79,2%; N(-): 20,8%. Tuổi trung bình 64,37 ± 11,72, chỉsốBMI trung bình 20,3 ± 2,7 kg/m2. Khối u 1/3 dưới 75%, 1/3 giữa 25%. Thời gian phẫu thuật trung bình 145,54 ± 19,32 phút. Tỷlệtai biến, biến chứng 20,8%, không có tửvong phẫu thuật. Kết quảgiải phẫu bệnh: cắt mạc treo trực tràng hoàn toàn 87,5%; gần hoàn Hoàn 12,5%; diện cắt đầu xa âm tính 100%; diện cắt chu vi âm tính 91,7%; sốl ượng hạch trung bình vét  được 8,62 ± 2,57. Giai  đoạn sau mổ: Tx: 8,3%; T1: 4,2%; T2: 12,5%; T3: 66,7%; T4a: 8,3%; N0: 66,7%; N1: 29,1%; N2: 4,2%. Kết luận:phẫu thuật cắt toàn bộmạc treo trực tràng qua đường hậu môn có tính khảthi và an toàn trong điều trịung thưtrực tràng 1/3 dưới và 1/3 giữa. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment