HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA BIOCERAMIC TRONG TRÁM BÍT HỆ THỐNG ỐNG TỦY: TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA BIOCERAMIC TRONG TRÁM BÍT HỆ THỐNG ỐNG TỦY: TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA BIOCERAMIC TRONG TRÁM BÍT HỆ THỐNG ỐNG TỦY: TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM
Lê Thị Thu1, Nguyễn Thị Châu1
1 Đại học Y Hà nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Tổng  hợp bằng chứng y văn  về hiệu quả  lâm sàng của Bioceramic trong trám bít hệ thống ống tủy dựa trên nghiên cứu trong và ngoài nước.Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tổng quan luận điểm trên đối tượng là các bài báo khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt được công bố trên cơ sở dữ liệu y học có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu được thực hiện theo chuẩn PRISMA _ScR. Kết quả: tìm kếm 885  bài báo tìm được trên các cơ sở dữ liệu, lọc ra  22 bài được chọn phù hợp với tiêu chuẩn của nghiên cứu. tổng số 1629 răng trên các bẹnh nhân 18 -65.  tuổi.Kết quả  từ các nghiên cứu bao gồm cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa Bioceramic với các chất dán truyền thống( AH plus, chất dán dựa trên eugenol kẽm oxit) về mức độ đau, tần xuất đau  sau khi trám bít  24 giờ, 48 giờ,72 giờ . Hơn nữa, không có sự khác biệt đáng kể giữa các loại chất dán trong nghiên cứu do nguy cơ khởi phát hoặc cường độ đau sau hàn, nhu cầu dùng thuốc  giảm đau và  quá chóp của chất dán. Hiệu quả lành thương quanh chóp của  Bioceramic cao. Kết luận: Trong những giới hạn của bài đánh giá này, bài báo cho thấy rằng Bioceramic  Sealers  thể hiện hiệu suất tối ưu với kết quả tương tự như chất dán dựa trên nhựa  về mức độ đau trung bình sau trám bít, nguy cơ khởi phát và cường độ đau ở 24 và 48h. Các quan sát từ các nghiên cứu được đưa vào là cung cấp thông tin trong việc đánh giá lâm sàng Bioceramic sealers

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment