HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014
Nguyễn Đình Tuấn1; Nguyễn Viết Nhung1; Lê Văn Bào2
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trong phát hiện lao phổi tại tỉnh Nam Định. Phương pháp nghiên cứu: đánh giá hiệu quả can thiệp cộng đồng, sử dụng số liệu hồi cứu, điều tra trước và sau can thiệp. Kết quả: sau can thiệp, nhận thức của bệnh nhân về bệnh lao như triệu chứng, nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh đều tăng cao hơn so với trước can thiệp. Hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế và thực hành khám phát hiện sớm của người bệnh đã thay đổi có lợi như tăng tìm kiếm dịch vụ y tế ở bệnh viện đa khoa huyện và Bệnh viện Phổi Nam Định, giảm tìm kiếm dịch vụ y tế ở các cơ sở y tế tư. Thời gian phát hiện bệnh sớm hơn, thời gian trung bình giảm từ 1,27 tháng trước can thiệp còn 0,64 tháng. Tỷ lệ phát hiện lao phổi/100.000 dân tăng 14,1% so với trước can thiệp. Kết luận: mô hình phối hợp y tế công – tư trong công tác phòng chống lao giúp tăng tỷ lệ phát hiện lao phổi và thời gian phát hiện bệnh sớm hơn.

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TRONG PHÁT HIỆN LAO PHỔI TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 2013 – 2014

Leave a Comment