KẾT QUẢ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CHÓP XOAY RÁCH: SO SÁNH CHỈ SỐ THOÁI HÓA MỠ GIỮA NHÓM LÀNH VÀ NHÓM RÁCH LẠI CHÓP XOAY SAU MỔ

KẾT QUẢ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CHÓP XOAY RÁCH: SO SÁNH CHỈ SỐ THOÁI HÓA MỠ GIỮA NHÓM LÀNH VÀ NHÓM RÁCH LẠI CHÓP XOAY SAU MỔ

KẾT QUẢ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU CHÓP XOAY RÁCH: SO SÁNH CHỈ SỐ THOÁI HÓA MỠ GIỮA NHÓM LÀNH VÀ NHÓM RÁCH LẠI CHÓP XOAY SAU MỔ

Phan Đình Mừng
1; Trần Đình Chiến2; Phạm Đăng Ninh2
T M TẮT
Mục tiêu:  so sánh chỉ  số  thoái hóa mỡ  trung bình giữa trước và sau mổ  ở  bệnh nhân khâu chóp xoay. So sánh chỉ số thoái hóa mỡ ở nhóm lành gân (Sugaya độ I, II, III) và nhóm rách lại. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả  tiến cứu 67/114 bệnh nhân khâu chóp xoay qua nội soi được chụp cộng hưởng từ, chẩn  đoán có rách chóp xoay trên phim cộng  hưởng  từ, được phẫu thuật nội soi khớp vai điều trị  rách chóp xoay tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, 
Bệnh viện Quân  y  175 từ  tháng 05  –  2015 đến 11  –  2017. Kết quả:  trong số  bệnh nhân khâu chóp xoay rách qua nội soi, 67 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ  lại sau mổ, lành gân (độ I, II, III theo Phân loại Sugaya) chi ếm đa số: 58 bệnh nhân (86,5%). Chỉ  có 9 bệnh nhân (13,5%)rách lại (độ  IV, V). Ch ỉ  số  thoái hóa m ỡ  trung bình gi ữa trước mổ  1,66 ± 0,962 và sau m ổ1,58 ± 0,890, khác biệt không có ý nghĩa p > 0,05. Nhóm  bệnh nhân rách lại chóp xoay sau mổ có chỉ  số  chỉ  số  thoái hóa mỡ  trung bình cao hơn nhóm lành gân  ở  cả  hai thời điểm trước mổ(3,00 ± 0,707 so với 1,45 ± 0,820) và sau mổ (3,00 ± 0,5 so với 1,36 ± 0,718) có ý nghĩa thống kê.
Bệnh nhân rách lại đều có chỉ  số  chỉ  số thoái hóa mỡ  độ  IV và V.  Kết luận:  không có khác biệt về  chỉ  số  thoái hóa mỡ  trung bình giữa trước và sau mổ  ở  bệnh nhân khâu chóp xoay. Chỉ  số thoái hóa mỡ  ở  nhóm rách lại (độ  IV, V theo Sugaya) cao hơn nhóm lành gân  ở  cả  hai thời điểmtrước và sau mổ. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment