Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và pyrethroid để chống ruồi

Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và pyrethroid để chống ruồi

Tên bài báo:Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và pyrethroid để chống ruồi nhà bên trong nhà ở thị trấn Sặt (tỉnh Hải Hưng)

Tác giả:    Nguyễn Chác Tiến, Nguyễn Thuý Hoa, Trần Quang Trung

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1992    Số:    4    Tập:    164    Trang:    18-24

Tóm tắt:    Dựa vào kết quả xử lý ruồi nhà bên trong nhà, bằng máy phun khí dung thể tích cực nhỏ đeo vai ở thực địa nghiên cứu cho thấy: Các hợp chất lân hữu cơ (Sumithion L100, Actellic 50EC, Malathion ULV) và (Pyrethdoid Permethrin) đã có hiệu lực giết ruồi nhà cao, chỉ số mật độ ruồi đã giảm trong 7 ngày; Tác dụng diệt côn trùng của Sumithion L100 cao hơn Actellic 50EC, Malathion ULV và Permethrin ULV; Xác định men Cholinesteranse trong máu sau khi phun các hợp chất lân hữu cơ không thấy hiện tượng ngộ độc ở những người phun thuốc và cũng không thấy các triệu chứng ngộ độc cho người tại các nhà đã phun thuốc.

Kết quả phun khí dung nguội thể tích cực nhỏ các hợp chất lân hữu cơ và pyrethroid để chống ruồi

Leave a Comment