KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÍ HÓA, THỂ TÍCH XOANG BƯỚM VÀ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC CẤU TRÚC TRONG LÒNG XOANG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DỰNG HÌNH BA CHIỀU

KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÍ HÓA, THỂ TÍCH XOANG BƯỚM VÀ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC CẤU TRÚC TRONG LÒNG XOANG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DỰNG HÌNH BA CHIỀU

KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÍ HÓA, THỂ TÍCH XOANG BƯỚM VÀ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC CẤU TRÚC TRONG LÒNG XOANG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DỰNG HÌNH BA CHIỀU
Lữ Minh Đạt1, Lê Minh Tâm2, Lâm Huyền Trân1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Xoang bướm được bao quanh bởi nhiều cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng. Đánh giá hình ảnh ba chiều và thể tích xoang bướm là cần thiết cho một phẫu thuật nội soi an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm khí hóa, thể tích xoang bướm và tương quan với các cấu trúc trong lòng xoang qua dựng hình ba chiều.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Dựng hình ba chiều và tính thể tích xoang bướm từ 100 phim CT scan mũi xoang không có bệnh tích ở xoang bướm bằng phần mềm ITK SNAP 3.8.0.

Kết quả: Tỷ lệ khí hóa dạng kén, trước yên, yên bướm và bản vuông lần lượt là 0%, 0,5%, 27% và 72,5%. Tỷ lệ hiện diện ngách ngoài và khí hóa mỏm yên trước tương ứng là 71% và 23,5%. Thể tích xoang bướm ở nam lớn hơn nữ (13,55 ± 1,32 ml và 11,62 ± 0,96 ml, p <0,05). Khí hóa dạng bản vuông làm tăng nguy cơ lồi động mạch cảnh trong lên 15,89 lần. Dựng hình ba chiều cho thấy rõ hình thể phức tạp của xoang bướm trong mối liên quan với động mạch cảnh trong, thần kinh thị, tế bào sàng bướm và sàn sọ.

Kết luận: Dựng hình ba chiều có ưu điểm vượt trội so với CT scan hai chiều trong việc đánh giá toàn diện hình thể xoang bướm và liên quan giải phẫu xung quanh trước phẫu thuật.

KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÍ HÓA, THỂ TÍCH XOANG BƯỚM VÀ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC CẤU TRÚC TRONG LÒNG XOANG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DỰNG HÌNH BA CHIỀU

Leave a Comment