KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
Phạm Thi Phương Thao1*, Nguyên Thi Hương2, Trần Thu Hiền2
1Sở Y Tê Thai Nguyên, 2Trương Đai hoc Y Dược – ĐH Thai Nguyên

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức độ hài lòng của đội ngũ điều dưỡng viên đối vơi công việc tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của họ. Thiết kế nghiên cứu mô tả tương quan đa được sư dụng để khảo sát tất cả 45 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Thái Nguyên. Kết quả cho thấy điều dưỡng viên có sự hài lòng cao đối vơi nghề điều dưỡng (84,44%), đồng thời sự hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng có mối liên quan đồng biến tương đối chặt che vơi tính chất công việc (r=0,407;p<0,01), vơi cơ hội đào tạo, thăng tiến (r=0,469;p<0,01) và vơi mối quan hệ vơi đồng nghiệp (r=0,462;p<0,01). Từ đó nhận thấy, để tăng sự hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng thì cần thúc đẩy quan tâm hỗ trợ, về công việc, chế độ đai ngộ, cơ hội đào tạo và thăng tiến cũng như xây dựng các mối quan hệ xa hội tốt đẹp.

Cùng vơi chính sách mở cưa và hội nhập quốc tế, nhiều quan niệm trong ngành y tế cũng dần thay đổi. Trươc đây không chỉ người dân mà cả một số lãnh đạo bệnh viện, bác sỹ, y sỹ thường cho rằng điều dưỡng viên trong bệnh viện thường là những người trợ
giúp cho bác sỹ, y sỹ, tuân thủ và thực hiện các chỉ định của bác sỹ, y sỹ, do vậy điều dưỡng viên thường làm việc một cách bị động và đôi khi vai trò của họ bị lu mờ, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, năng suất lao động và sự hăng say công tác của các đối tượng này. Ngày nay, vơi quan niệm mơi, điều dưỡng viên có những chức năng nhiệm vụ độc lập, chủ động bên cạnh chức năng thực hiện y lệnh của người thày thuốc, do vậy trong hệ thống đào tạo, họ có thể được học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, thậm chí cả sau tiến sỹ và thực tế đã chứng minh rằng chất lượng chăm sóc người bệnh, thương hiệu của một bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ điều dưỡng viên. Một câu hỏi được đặt ra là nhận thức, yêu cầu và đòi hỏi của đội ngũ điều dưỡng viên, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên thay đổi như thế nào khi tư duy và quan niệm của xã hội và của chính các cán bộ trong ngành y tế đã thay đổi.

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Leave a Comment