KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NGAL NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN CHẾT NÃO DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NGAL NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN CHẾT NÃO DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NGAL NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN CHẾT NÃO DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Vũ Minh Dương1, Bùi Văn Mạnh1
Đoàn Thị Hợp1, Mai Xuân Hiên1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát nồng độ Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) nước tiểu ở bệnh nhân (BN) chết não do chấn thương sọ não (CTSN). Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu trên 63 BN được chẩn đoán xác định chết não do chấn thương theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Đức từ 01/2012 – 12/2019. Xét nghiệm NGAL nước tiểu bằng phương pháp ELISA 12 giờ/lần, sinh thiết thận đánh giá mô bệnh học và các xét nghiệm sinh hóa đánh giá chức nặng thận. Kết quả: Nồng độ NGAL nước tiểu tăng dần theo thời gian chết não, cao nhất ở thời điểm 48 giờ là 339,5 ng/l. Nồng độ NGAL nước tiểu ở nhóm AKI cao gấp 4 lần nhóm không AKI (150,85/38,09). Nồng độ NGAL nước tiểu nhóm có tổn thương mô bệnh thận cao gấp đôi ở nhóm không tổn thương (21,59/12,6 ở ống thận, 15,61/12,6 ở cầu thận). Kết luận: Nồng độ NGAL nước tiểu tăng dần theo thời gian chết não, có mối liên quan với tổn thương thận cấp, tổn thương mô bệnh học.

Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận tốt nhất ở BN bệnh thận giai đoạn cuối. Nhu cầu ghép thận ngày càng tăng, nhưng khó khăn về nguồn thận ghép làm hạn chế số lượng BN được ghép thận [1]. BN chết não là nguồn cung cấp thận ghép tiềm năng. Tuy nhiên, thận từ người cho chết não khác biệt hoàn toàn so với thận từ người cho sống, đặc biệt trên tổn thương mô bệnh và chức năng thận trên lâm sàng.

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NGAL NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN CHẾT NÃO DO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Leave a Comment