Kiến thức, thái dộ, thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại tỉnh Hải Dương năm 2017

Kiến thức, thái dộ, thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại tỉnh Hải Dương năm 2017

Kiến thức, thái dộ, thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại tỉnh Hải Dương năm 2017
Tác giả: Đỗ Thị Thắm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 400 bà mẹ có con dưới 28 ngày tuổi tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Hải Dương nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vàng da sơ sinh thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn được thiết kế sẵn (đối với kiến thức, thái độ) và quan sát, đánh giá thực hành của bà mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các bà mẹ đạt về kiến thức, về thái độ và về thực hành với vàng da sơ sinh còn thấp (24,0%; 41,5% và 34,8%). Tỷ lệ các bà mẹ đạt được cả kiến thức và thái độ là 17,5% và tỷ lệ các bà mẹ đạt được cả kiến thức, thái độ và thực hành là 12,0%. Bên cạnh việc tăng cường hình thức truyền thông hiện có, cần chú trọng truyền thông trực tiếp để nâng cao kiến thức và thái độ, thực hành của bà mẹ về vàng da sơ sinh.

https://thuvieny.com/kien-thuc-thai-do-thuc-hanh-ve-vang-da-so-sinh-cua-ba-me-co-con-duoi-28-ngay-tuoi/

Leave a Comment