Kỹ thuật chuyển vị động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc trong phẫu thuật Hybrid

Kỹ thuật chuyển vị động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc trong phẫu thuật Hybrid

Kỹ thuật chuyển vị động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc trong phẫu thuật Hybrid – chỉ định và kỹ thuật
Dương Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Kim Dần, Phạm Tiến Quân, Lê Nhật Tiên, Lê Đại Thạch, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Xuân Đạt
Đặt vấn đề: Bắc cầu hoặc chuyển vị các động mạch xuất phát từ quai động mạch chủ (cảnh, dưới đòn) là kỹ thuật thường qui trong phẫu thuật Hybrid cho các tổn thương phức tạp của động mạch chủ ngực. Động mạch đốt sống là nhánh bên đầu tiên của động mạch dưới đòn trái, tuy nhỏ nhưng được khuyến cáo bảo tồn trong các phẫu thuật Hybrid. Trường hợp có bất thường giải phẫu – như động mạch đốt sống trái xuất phát thẳng từ quai động mạch chủ …, thì nên điều trị theo cách nào. Mục tiêu của báo cáo là đề xuất chỉ định và kỹ thuật tái lập tuần hoàn động mạch đốt sống khi có bất thường giải phẫu (hoặc hẹp do xơ vữa) trong phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả ba trường hợp lâm sàng bệnh lý – chấn thương vùng quai động mạch chủ có bất thường vị trí xuất phát động mạch đốt sống trái được điều trị bằng can thiệp nội mạch và tái lưu thông động mạch đốt sống vào động mạch cảnh chúng trái. Kết quả: Không quan sát thấy biến chứng liên quan đến phẫu thuật và tái lập tuần hoàn động mạch đốt sống rất tốt trên phim chụp kiểm tra sau mổ. Kết luận: Mặc dù chỉ định còn gây tranh cãi, tái thông động mạch đốt sống trái bất thường vào động mạch cảnh trái là kỹ thuật an toàn, đem lại lợi ích cho bệnh nhân, có thể thực hiện thường quy tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đặt vấn đề:Bắc  cầu  hoặc  chuyển  vị  các động  mạch  xuất  phát  từ  quai  động  mạch  chủ (cảnh,  dưới  đòn)  là  kỹ  thuật  thường  qui  trong phẫu thuật  Hybrid cho  các tổn  thương  phức  tạp của động mạch chủ ngực. Động mạch đốt sống là nhánh bên đầu tiên của động mạch dưới đòn trái, tuynhỏ  nhưng  được  khuyến  cáo  bảo  tồn  trong các phẫu thuật Hybrid. Trường hợp có bất thường giải  phẫu –như  động  mạch  đốt  sống  trái  xuất phát thẳng từ quai động mạch chủ …, thì nên điều trị theo cách nào. Mục tiêu của báo cáo là đềxuất chỉđịnh vàkỹthuật tái lập tuần hoàn động mạch đốt sống khi có bất thường giải phẫu (hoặc hẹp do xơ vữa) trong phẫu thuật Hybrid điều trịbệnh lýđộng mạch chủngực. Phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu mô tả ba trường hợp lâm sàng bệnh lý–chấn thương vùng  quai  động  mạch  chủcóbất  thường  vịtríxuất phát động mạch đốt sống trái được điều trịbằng  can  thiệp  nội  mạch  vàtái  lưu  thông  động mạch đốt sống vào động mạch cảnh chúng trái. Kết quả:Không quan sát thấybiến chứng liên  quan  đến  phẫu  thuật  và  tái  lập  tuần  hoàn động mạch đốt sống rất tốt trên phim chụp kiểm tra sau mổ. Kết luận:Mặc dùchỉđịnh  còn  gây  tranh cãi, tái thông động mạch đốt sống trái bất thường vào động mạch cảnh trái làkỹthuật an toàn, đem lại lợi ích cho bệnh nhân, có thể thực hiện thường quy tại bệnh viện Hữu nghịViệt Đức

 

Kỹ thuật chuyển vị động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc trong phẫu thuật Hybrid

Leave a Comment