MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ VỚI SIÊU ÂM DOPPLER TRÊN BỆNH NHÂN GIÃN TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DƯỚI 40 TUỔI

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ VỚI SIÊU ÂM DOPPLER TRÊN BỆNH NHÂN GIÃN TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DƯỚI 40 TUỔI

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ VỚI SIÊU ÂM DOPPLER TRÊN BỆNH NHÂN GIÃN TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DƯỚI 40 TUỔI
Nguyễn Trung Đức1, Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Nguyễn Xuân Hiền1
1 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
TÓM TẮT
Mục đích: Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm tinh dịch đồ với siêu âm Doppler trên bệnh nhân giãn tĩnh mạch tinh ở người trưởng thành dưới 40 tuổi
Phương pháp: Tổng số 56 bệnh nhân có chẩn đoán giãn tĩnh mạch tinh trên lâm sàng được phân độ lâm sàng theo Dubin và Amelar[1], tính chỉ số khối cơ thể BMI, có xét nghiệm tinh dịch đồ và tiến hành siêu âm Doppler bìu, tính điểm theo hệ thống điểm của Chiou[2] để xác định giãn tĩnh mạch tinh. Để đánh giá mối liên quan chúng tôi sử dụng test khi bình phương (ChiSquare), hai biến định tính được xác định có liên quan khi giá trị p< 0,05.
Kết quả: Có mối liên quan giữa chẩn đoán trên siêu âm Doppler theo Chiou với phân độ lâm sàng giãn tĩnh mạch tinh (p<0,05). Không có mối liên quan giữa chỉ số khối BMI với chẩn đoán siêu âm Doppler giãn tĩnh mạch tinh (p>0,05). Có mối liên quan giữa xét nghiệm tinh dịch đồ với chẩn đoán giãn tĩnh mạch tinh trên siêu âm Doppler (p<0,05)
Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên quan giữa chẩn đoán siêu âm Doppler dựa theo hệ thống tính điểm của Chiou với phân độ lâm sàng và xét nghiệm tinh dịch đồ ở bệnh nhân giãn tĩnh mạch tinh trưởng thành dưới 40 tuổi.

MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ VỚI SIÊU ÂM DOPPLER TRÊN BỆNH NHÂN GIÃN TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DƯỚI 40 TUỔI

Leave a Comment