MỐI LIÊN QUAN GIỮA OSTEOCALCIN, CTX HUYẾT THANH VỚIT-SCORE VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH

MỐI LIÊN QUAN GIỮA OSTEOCALCIN, CTX HUYẾT THANH VỚIT-SCORE VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH

 MỐI LIÊN QUAN GIỮA OSTEOCALCIN, CTX HUYẾT THANH VỚIT-SCORE VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH

Hoàng Văn Dũng*; Lê Bạch Mai**; Nguyễn Thị Ngọc Lan***; Vũ Xuân Nghĩa****
TÓM TẮT
Mục tiêu: tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ osteocalcin, CTX huyết thanh với T-score và một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phụ nữ nông  thôn  đã  mãn  kinh  tự  nhiên  ít  nhất  5  năm,  tuổi  từ  50  –  70,  đo  mật  độ  xương  (MĐX)  bằng phương pháp siêu âm định lượng vị   trí gót chân, đị nh lượng osteocalcin và CTX huyết thanh bằng phương pháp điện hoá phát quang miễn dị ch. Kết quả:  osteocalcin huyết thanh trung bình 19,92 ± 
5,32 ng/ml, tăng 17,2%  ở  nhóm loãng xương so với nhóm có MĐX bình thường; giảm dần theo nhóm tuổi, tuy nhiên sự  khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. CTX huyết thanh trung bình 0,65 ± 0,19 ng/ml, tăng 57,7% ở nhóm loãng xương so với nhóm có MĐX bình thường; tương quan nghị ch với MĐX, thời gian mãn kinh và tương quan thuận với tuổi,  p < 0,05. Kết luận: nồng độosteocalcin và CTX tăng lên  ở  BN loãng xương. Nồng độ  CTX huyết thanh tương quan thuận với tuổi, thời gian mãn kinh, tương quan nghị ch với T-score, p < 0,05

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment