Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc

Sách “Một số vấn đề Cơ bản và Hiện đại về Công nghệ Bào chế các dạng thuốc” gồm 10 chương:

– Chương 1. Dược động học

– Chương 2. Sinh dược học

– Chương 3. Vi khuẩn học trong bào chế thuốc

– Chương 4. Bao bì cho dược phẩm

– Chương 5. Tá dược

– Chương 6. Thiết kế dạng thuốc và xây dựng công thức chế phẩm

– Chương 7. Độ ổn định của thuốc

– Chương 8. Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất công nghiệp

– Chương 9. Vấn đề bào chế thuốc cho trẻ em và người già

– Chương 10. Công nghệ và công nghiệp dược phẩm trong thế kỷ XXI

Sách có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các trường đại học dược, người làm nghiên cứu – phát triển và sản xuất ở các doanh nghiệp dược phẩm và cho tất cả những ai quan tâm tới công nghệ Bào chế các dạng thuốc.

Sách “Một số vấn đề Cơ bản và Hiện đại về Công nghệ Bào chế các dạng thuốc” gồm 10 chương:

– Chương 1. Dược động học

– Chương 2. Sinh dược học

– Chương 3. Vi khuẩn học trong bào chế thuốc

– Chương 4. Bao bì cho dược phẩm

– Chương 5. Tá dược

– Chương 6. Thiết kế dạng thuốc và xây dựng công thức chế phẩm

– Chương 7. Độ ổn định của thuốc

– Chương 8. Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất công nghiệp

– Chương 9. Vấn đề bào chế thuốc cho trẻ em và người già

– Chương 10. Công nghệ và công nghiệp dược phẩm trong thế kỷ XXI

Sách có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các trường đại học dược, người làm nghiên cứu – phát triển và sản xuất ở các doanh nghiệp dược phẩm và cho tất cả những ai quan tâm tới công nghệ Bào chế các dạng thuốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *