Một số yếu tố ảnh hưởng tới an toàn lương thực thực phẩm hộ gia đình tai hai xã thuộc đồng bằng và trung du bắc bộ

Một số yếu tố ảnh hưởng tới an toàn lương thực thực phẩm hộ gia đình tai hai xã thuộc đồng bằng và trung du bắc bộ

Tên bài báo:Một số yếu tố ảnh hưởng tới an toàn lương thực thực phẩm hộ gia đình tai hai xã thuộc đồng bằng và trung du bắc bộ

Tác giả:    Phạm Văn Hoan, Doãn Đình Chiến, Đoàn Ngữ, Lưu Thanh Phan, Phan Văn Huân, Lê Quang Hào

Tên tạp chí:    Vệ sinh phòng dịch

Năm xuất bản:    1993    Số:    3    Tập:    3    Trang:    29-35

Tóm tắt:    

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn lương thực thực phẩm ở hộ gia đình tại 2 xã: Chương Dương, Thường Tín – Hà Tây (đồng bằng sông Hồng) và Khải Xuân – Thanh Hòa – Vĩnh Phú (trung du Bắc bộ). Yếu tố sản xuất lương thực thực phẩm là quan trọng nhất trong đảm bảo an toàn lương thực thực phẩm gia đình, sức mua và chi phí cho ăn uống đều còn hạn chế, việc kiếm thêm thực phẩm nguồn tự nhiên còn đóng vai trò quan trọng, tục lệ kiêng khem của các bà mẹ sau khi đẻ và nuôi con khi bị ốm còn nhiều điều chưa hợp lý.

Một số yếu tố ảnh hưởng tới an toàn lương thực, thực phẩm hộ gia đình tại hai xã thuộc đồng bằng và trung du bắc bộ

Leave a Comment