Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019

Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019

Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019
Đỗ Thị Kim Tạo

Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang. 514 người chăm sóc trẻ (từ 18 tuổi trở lên).

Kết quả: Sự hài lòng của người nhà bệnh nhân về chất lượng dịch vụ KCB không có sự khác biệt theo giới (p> 0,05), tỷ lệ hài lòng ở nam và nữ xấp xỉ bằng nhau (nam 74,3%, nữ 74,8%). Giữa nghề nghiệp với sự hài lòng của người nhà bệnh nhân có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ người nhà bệnh nhân là nông dân và lao động tự do hài lòng cao nhất 73,9%. Tỷ lệ người nhà bệnh nhân không hài lòng cao hơn ở đối tượng học sinh sinh viên và công nhân viên chức 42,4%.

Kết luận: Trình độ học vấn và nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu liên quan đến sự không hài lòng trong KCB: đối tượng có trình độ học vấn càng cao thì mức độ không hài lòng cao hơn; Đối tượng là công nhân, học sinh, sinh viên có tỷ lệ không hài lòng cao nhất.

Quản lý chất lượng bệnh viện, cải tiến chất lượng kh m chữa bệnh (KCB) đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của BV đ p ứng mong đợi của người bệnh. Sự hài lòng của khách hàng (KH) là mục đích chính của công t c quản lý chất lượng bệnh viện (BV). Cải tiến chất lượng kh m chữa bệnh (KCB) tuân thủ nguyên tắc tổ chức, thực hiện quản lý chất lượng là lấy người bệnh (NB) làm trung tâm, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của BV, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định dựa trên cơ sở ph p luật, cơ sở khoa học với c c bằng chứng cụ thể và đ p ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng của BV nhằm thõa thỏa mãn mong đợi của người bệnh. Bộ Y tế (BYT) đã triển khai x c định và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; chỉ số hài lòng về chất lượng y tế công. Nhằm hạn chế những tồn tại, bất cập, một số vi phạm đạo đức ngành y đã gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến danh dự.

Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhân tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2019

Leave a Comment