Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh và chỉ số khối cơ thể (BMI)người trưởng thành tại một vùng nông thôn Hải phòng

Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh và chỉ số khối cơ thể (BMI)người trưởng thành tại một vùng nông thôn Hải phòng

Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh và chỉ số khối cơ thể (BMI)người trưởng thành tại một vùng nông thôn Hải phòng 

Wha Young Kim, Trần Thị Phúc Nguyệt và Cs
Tóm tắt 
Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh có liên quan đến ăn uống và chỉ số khốicơ thể ở người lớn tại một vùng nông thôn của Hải phòng. Đối tượng và  phương  pháp  nghiên  cứu:  Một  nghiên  cứu  ngang 497  người  lớn  tại  Hải  phòng  từ  19-60  tuổi.  Đánh  giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) bằng phương pháp nhân trắc học thông qua chỉ số BMI. Xét nghiệm các thành phần máu xác định sớm một số bệnh tật có liên quan đến  ăn  uống.  Kết  quả:  Tất  cả  các  biến  nhân  trắc, hematocrit trừ triglyceride (199,2±148,0mg/dL nam giới và 171,2±125,1mg/dL nữ giới ) đều nằm trong giới hạn bình thường.  Đối với chỉ số nguy cơ bệnh tật liên quan đến  cả  thiếu  và  thừa  cân,  tỷ  lệ  thiếu  máu  ở  nữ  giới (19,5%)  cao  hơn  nam  giới  (1,5%).  Tỷ  lệ  tăng Cholesterol máu (16,3% nam  giới  và 13,8%  nữ  giới), 
Tỷ lệ tăng triglyceride máu (53,0% và 45,5%) và tăng huyết áp (31,5% và 16,5%) ở nam cao hơn nữ trong khi  tỷ  lệ  LDL-cholesterol  (9,4%  và  10,7%)  và  hypoHDL-cholesterol (18,1% và 47,1%) ở nữ cao hơn nam. 
Kết  luận:  Các  yếu  tố  nguy  cơ  tăng  triglyxerit  va LDL-Cholesterol trong máu rất có ý nghĩa ở nhóm thừa cân. Những  phát  hiện  trong nghiên cứulà cơ  sở cho các  nhà  hoạch  định  chính  sách  và  đường  lối  dinh dưỡng khi  phát  triển  các chương trình  dinh dưỡng và sức khoẻ trong tương lai đặc biệt đối với các quần dân cư ở nông thôn.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment