Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện mắt Trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện mắt Trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện mắt Trung ương
Nguyễn Thanh Vân, Tôn Thị Kim Thanh
TÓM TẮT
Mục tiêu:  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em và so sánh với các nghiên cứukhác đã được mô tả trong y văn.Đối tương và phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu 202 bệnh nhân(BN) tuổi từ 3 đến 15 tuổi (gồm 336 mắt) nhược thị do tật khúc xạ được khám, điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 12 năm2009.  Kết quả :  202 BN (336 mắt nhược thị) 102 nam và 100 nữ, tuổi  trung  bình  là  6,9  ±  2,8;  Nguyên  nhân  do  viễn  thị chiếm 17,56% (59 mắt) có độ viễn thị trung bình là +6,46 ± 1,97; do cận thị chiếm 3,87% (13 mắt) có  độ cận thị trung  bình  là  -3,40  ±  1,77;  do  loạn  thị  chiếm  78,57% (264 mắt) có độ loạn thị trung bình là 2,66 ± 1,50. Có 46 trường hợp (22,78%) có bố mẹ hoặc anh chị em ruột có tật  khúc  xạ.  Trong  202  BN:  Cận  2  mắt  chiếm  2,48%; viễn 2 mắt chiếm 9,41%; loạn 1 mắt chiếm 30,70%; loạn 2 mắt chiếm 50,00%. Trong 202 BN có 73 BN nhược thị do  lệch  khúc  xạ.  Mức  nhược  nặng  chiếm  8,04%  (27 mắt), trung bình là 142 mắt (chiếm 42,26%), mức độ nhẹ chiếm 49,70% (167 mắt).  Có thị giác 2 mắt trước điều trị là 91,58%. Có định thị trung tâm 100% mắt.  Kết luận: Nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ không bị lác. Có các hình 
thái cận bị tật khúc xạ cả 2 mắt (cận, viễn, loạn) trong đó loạn thị 2 mắt chiếm tỉ lệ cao nhất và tật khúc xạ 1 mắt cận thị rất hiếm gặp.  Nhược thị do  loạn thị chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp nhất là nhược thị do cận thị.BN nhược thị do lệch khúc xạ chiếm tỉ lệ cao trong số BN nhược thị. TG2M trong nhược thị do tật khúc xạ tương đối tốt
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment