MRI, TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ TỪ A ĐẾN Z 2E

MRI, TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ TỪ A ĐẾN Z 2E

MRI, TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ TỪ A ĐẾN Z 2E( MRI from A to Z: A Definitive Guide for Medical Professionals ).Từ ‘các hệ thống AB’ cho đến ‘Vật phẩm Dây kéo”- ngay cả đối với các học viên có kinh nghiệm trong MRI, rất nhiều các thuật ngữ và từ viết tắt có thể gây cho họ nhiều khó khăn và bối rối.

Hướng dẫn này rất ngắn gọn nhưng cũng rất toàn diện cung cấp một giới thiệu hiệu quả và thiết thực đầy đủ các thuật ngữ này. Nó sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo vô giá cho tất cả các bạn sinh viên, học viên và các chuyên gia y tế làm việc với MRI.

Hơn 1300 thuật ngữ thường gặp trong hình ảnh và Quang phổ MR được xác định rõ ràng, giải thích và tham khảo chéo. Các minh họa được sử dụng để tăng cường và giải thích rất nhiều các định nghĩa, và tài liệu tham khảo để đọc thêm sẽ chỉ cho người đọc để nghiên cứu sâu hơn.

Cũng như là một bản tóm tắt thuật ngữ từ A đến Z,cuốn sách kết thúc với một bộ sưu tập hữu ích của các phụ lục, các hằng số, thuộc tính và các phương trình liên quan.

MRI from A to Z: A Definitive Guide for Medical Professionals 2nd ed

Product details
Paperback: 385 pages
Publisher: Springer; 2nd ed. 2011 edition (October 8, 2010)
Language: English
ISBN-10: 1849961344

MRI, TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ TỪ A ĐẾN Z 2E

Leave a Comment