MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH, NĂM 2022

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH, NĂM 2022

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH, NĂM 2022
Nguyễn Thanh Hiệp1, Nguyễn Thị Huỳnh Mai1, Nguyễn Văn Hồng Sơn1, Lê Huy Hoàng1, Dương Đông Nhật1, Phạm Công Danh1
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đổi mới phương thức quản lý, đào tạo nhằm đáp ứng cung ứng nhu cầu nhân sự y tế trong tình hình mới. Việc tiếp thu, ghi nhận các nội dung không hài lòng của cán bộ, nhân viên, người lao động của Trường để Ban Cải cách hành chính tiếp tục cải tiến chất lượng các hoạt động quản lý điều hành, công tác đào tạo, dịch vụ khám chữa bệnh,… cũng là mục tiêu để Trường phát triển bền vững. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 304 đối tượng là nhân viên thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022 nhằm khảo sát sự hài lòng trong công việc của nhân viên. Dữ liệu được nhập qua công cụ KokotoolBox, xử lý và phân tích dữ liệu trên phần mềm Stata 15.0. Kết quả: Trong 304 nhân viên  tham gia nghiên cứu, kết quả cho thấy (1) sự hài lòng chung của nhân viên đối với Trường từ 3,81– 4,11; (2) quan hệ đồng nghiệp từ 3,87– 4,05; (3) nội dung công việc 3,52 – 3,94 điểm; (4) hài lòng với cấp trên trực tiếp từ 3,70 – 3,88 điểm; (5) đào tạo và phát triển từ 3,54 – 3,76 điểm; (6) lương và phúc lợi từ 3,11– 3,63, trong đó có 02 nội dung có trung bình điểm 3,11 và 3,34 không đạt mức độ hài lòng (đạt mức trung lập, không ý kiến). Kết luận: Nghiên cứu xác định và đưa vào đo lường các yếu tố: lương và phúc lợi, quan hệ cấp trên, quan hệ đồng nghiệp, đào tạo và phát triển, nội dung công việc để khảo sát được mức độ hài lòng của nhân viên Trường. Việc làm này đã mang ý nghĩa thực tiễn nhằm tìm hiểu, đánh giá hiện trạng sự thỏa mãn, hài lòng trong công việc của giảng viên, nhân viên của Trường. Qua đó nắm bắt được các nội dung, chính sách mà Trường cần cải tiến, hoàn thiện nhằm nâng cao sự hài lòng cho tập thể cán bộ, nhân viên Trường.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
hài lòng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tài liệu tham khảo
1. Đỗ Hữu Nghị (2014) Lê Nguyễn Đoan Khôi, “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật, Tập 32, tr. 13-23. (2014) “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật, Tập 32, tr. 13-23. 
2. Hà Khánh Nam Giao (2018) “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng”. Tạp chí Kinh Tế – Kỹ Thuật, Tập 21 (số 3), tr. 13-23. 
3. Trần Phước Lâm (2019) “Thực trạng sự hài lòng công việc của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa Cấp Cứu Trường Chợ Rẫy năm 2019”. Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, 
4. Trường Đại học Tây Nguyên (2020) “Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, viên chức và người lao động về môi trường làm việc tại Trường”. 
5. Nguyễn Văn Vẹn (2021) “Đổi mới quản trị giáo dục – Đào tạo bậc đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tạp chí Cộng sản, 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment