NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MA (OMPHALOTUS NIDIFORMIS) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ HUYẾT HỌC TRÊN ĐỘNG VẬT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MA (OMPHALOTUS NIDIFORMIS) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ HUYẾT HỌC TRÊN ĐỘNG VẬT

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MA (OMPHALOTUS NIDIFORMIS) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH VÀ HUYẾT HỌC TRÊN ĐỘNG VẬT

Ngô Thị Thanh Hải*; Hoàng Công Minh*; Bế Hồng Thu**
TÓM TẮT
Một số chỉ tiêu hoá sinh và huyết học ở thỏ bị ngộ độc dịch chiết nấm ma (Omphalotus nidiformis)qua đường tiêu hoá bị thay đổi. Hoạt độ AST, ALT, GGT huyết thanh tăng lên ở ngày thứ 1 và 5 sau ngộ  độc. Hàm lượng glucose trong máu tăng lên  ở  ngày thứ  1. Hàm lượng bilirubin toàn phần, ure, creatinin, triglycerid, cholesterol không thay đổi trong toàn bộ thời gian theo dõi.Số  lượng bạch cầu, tỷ  lệ  bạch cầu trung tính tăng lên và tỷ  lệ  bạch cầu lympho, bạch cầu mono giảm xuống có ý nghĩa thống kê  ở  ngày thứ  1 và thứ  5 sau ngộ  độc. Số  lượng hồng cầu, tiểu cầu, hàm lượng huyết sắc tố không thay đổi so với trước ngộ độc.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment