NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN METFORMIN GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN METFORMIN GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

 NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN METFORMIN GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Trần Thị Vân Anh*; Phạm Thị Minh Huệ**; Nguyễn Thanh Hải***
TÓM TẮT
Metformin là một thuốc điều trị đái tháo đường dùng theo đường uống thuộc nhóm biguanid. Tuy nhiên, sinh khả dụng của thuốc thấp khoảng 50  –  60% cùng với thời gian bán thải ngắn khoảng 0,9 –  2,6 giờ, phải sử dụng nhiều lần trong ngày với liều cao, vì vậy làm giảm khả năng tuân thủ của người bệnh và tăng tác dụng phụ của thuốc. Mục  đ ch của nghiên cứu này là bào ch  d ng thuốc giải phóng k o dài chứa 500 mg metformin hydrochlorid theo c  ch  b m th m thấu. Viên nhân được bào ch  b ng phư ng pháp t o h t ướt, sau đó bao b ng một màng bao bán thấm, trên bề m t màng có khoan một lỗ giải phóng b ng tia laser. Nghiên cứu ảnh hư ng của t  lệ natri laurylsulfat, bề dày màng bao và k ch thước lỗ khoan đ n khả năng giải phóng  in vitro. K t quả cho thấy: việc sử dụng 2% natri laurylsulfat trong viên nhân, khối lượng màng bao 6,0%  (khối lượng/khối lượng) và k ch thước lỗ khoan là 0,8 mm cho quá trình giải phóng dược chất k o dài 12 giờ. Dữ liệu hòa tan cho thấy phù hợp với mô hình động học bậc không với hệ 
số tư ng quan R2 = 0,9947

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment