NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TINH TRÙNG ÍT, YẾU, DỊ DẠNG ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TINH TRÙNG ÍT, YẾU, DỊ DẠNG ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TINH TRÙNG ÍT, YẾU, DỊ DẠNG ĐẾN KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM 

TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá mối liên quan giữa tinh trùng ít, yếu, dịdạng với kết quả thụ tinh, hình thái  phôi  và  kết  quả lâm  sàng.  Đối  tượng  và  phương  pháp: 168  cặp  vợ chồng  hiếm  muộn nguyên nhân do chồng được chia làm hai nhóm: tinh trùng ít, yếu, dịdạng và tinh trùng ít, yếu, dị dạng  nặng  theo  phân  loại  của WHO  (2010)  và  so  sánh  với  nhóm  chứng  gồm  53  cặp  vợchồng hiếm muộn có tinh trùng bình thường được thụ tinh bằng phương pháp ICSI. Kết quả:tỷ lệ thụ tinh của nhóm bệnh nhân tinh trùng ít, yếu, dịdạng và tinh trùng ít, yếu, dịdạng nặng lần l ượt 67,4 ± 21,2% và 58,7 ± 24,4%, thấp hơn so với nhóm tinh dị ch đồbình thường (77,5 ± 16,5%) với p < 0,05. Tỷlệphôi loại I và II của nhóm tinh trùng ít, yếu, dị dạng và tinh trùng ít, yếu, dị dạng nặng tương  đương nhau, nhưng thấp hơn so với nhóm tinh dịch  đồbình thường có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ thai lâm sàng  ởnhóm tinh trùng ít,  yếu, dịdạng (25,7%) cao hơn nhóm tinh trùng ít, yếu, dịdạng nặng (17,5%), cảhai nhóm này thấp hơn nhóm có tinh dịch đồbình thường (42,6%). Kết luận: cặp vợchồng hiếm muộn do nguyên nhân tinh trùng ít, yếu và dị dạng ảnh hưởng đến tỷlệthụtinh, sốphôi tạo ra cũng nhưchất lượng phôi, tỷlệthai lâm sàng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment