NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÊ LỌ NƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM CƯỠNG BỨC TRÊN MÔ HÌNH XUẤT HUYẾT NÃO THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÊ LỌ NƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM CƯỠNG BỨC TRÊN MÔ HÌNH XUẤT HUYẾT NÃO THỰC NGHIỆM

 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÊ LỌ NƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM CƯỠNG BỨC TRÊN MÔ HÌNH XUẤT HUYẾT NÃO THỰC NGHIỆM

Hồ Anh Sơn*; Nguyễn Viết Trung**; Nguyễn Trọng Tài***
TÓM TẮT
Mê lộ  nƣớc Morris (MWM) đƣợc sử  dụng để  đánh giá trí nhớ  không gian, chỉ  huy vận động và bản đồ  nhận thức. So sánh với các bài tập không gian khác nhƣ mê lộ  chữ  T, động vật chỉ cần quyết định chọn rẽ  phải hoặc trái. Trong bài tập MWM,  động vật cần phải liên tục có quyết định về  hƣớng chuyển động của mình. Thử  nghiệm cƣỡng bức vận động trên trục quaycũng đƣợc nghiên cứu áp dụng cho mô hình động vật đột quỵ  nhằm đánh giá thực chất khả  năng vận động của chúng. Để có thể áp dụng các bài tập trên trong nghiên cứu tại Học viện Quân y, chúng tôi tiến hành áp dụng bài tập MWM và cƣỡng bức vận động trên trục quay  ở  đối tƣợng chuột nhắt bị  đột quỵ  cho chảy máu não. Kết quả  cho thấy có thể  sử  dụng các bài tập này để phân tích bài học không gian và khả năng vận động trên mô hình chuột nhắt bị xuất huyết não

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment