NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET LANSOPRAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỒI DẦN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAO TẦNG SÔI

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET LANSOPRAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỒI DẦN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAO TẦNG SÔI

 NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET LANSOPRAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỒI DẦN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAO TẦNG SÔI

Lương Quang Anh*; Nguyễn Đăng Hoà**; Nguyễn Ngọc Chiến**
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã xây dựng được quy trình bào chế pellet nhân lansoprazol bằng phương pháp bồi dần ở quy mô phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị bao tầng sôi. Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của tá dược dính, tá dược kiềm và tá dược trợ tan tới hiệu suất bào chế, độ ổn định và khả năng hòa tan dược chất trong môi trường đệm phosphat  pH 6,8.  Pellet nhân lansoprazol đạt độ ổn định sau 8 tuần ở điều kiện thực và lão hoá cấp tốc.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment